ca.po 53 KB


 1. # Catalan translation of Dselect.
 2. # Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010 Software in the Public Interest, Inc.
 3. # Antoni Bella <bella5@teleline.es>, 2001, 2002.
 4. # Jordi Mallach <jordi@debian.org>, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2010.
 5. # Guillem Jover <guillem@debian.org>, 2010, 2012, 2014.
 6. #
 7. msgid ""
 8. msgstr ""
 9. "Project-Id-Version: dselect 1.17.23\n"
 10. "Report-Msgid-Bugs-To: debian-dpkg@lists.debian.org\n"
 11. "POT-Creation-Date: 2017-03-06 06:25+0100\n"
 12. "PO-Revision-Date: 2014-12-07 21:43+0100\n"
 13. "Last-Translator: Guillem Jover <guillem@debian.org>\n"
 14. "Language-Team: Catalan <debian-l10n-catalan@lists.debian.org>\n"
 15. "Language: ca\n"
 16. "MIME-Version: 1.0\n"
 17. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 18. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 19. #: dselect/basecmds.cc
 20. msgid "Search for ? "
 21. msgstr "Cerca: "
 22. #: dselect/basecmds.cc
 23. msgid "Error: "
 24. msgstr "Error: "
 25. #: dselect/basecmds.cc
 26. msgid "Help: "
 27. msgstr "Ajuda: "
 28. #: dselect/basecmds.cc
 29. msgid "Press ? for help menu, . for next topic, <space> to exit help."
 30. msgstr ""
 31. "Premeu ? per al menú d'ajuda, . per al següent tema, <espai> per a sortir."
 32. #: dselect/basecmds.cc
 33. msgid "Help information is available under the following topics:"
 34. msgstr "La info. d'ajuda està disponible sota els següents temes:"
 35. #: dselect/basecmds.cc
 36. msgid ""
 37. "Press a key from the list above, <space> or 'q' to exit help,\n"
 38. " or '.' (full stop) to read each help page in turn. "
 39. msgstr ""
 40. "Premeu una tecla de de la llista superior, <espai> o «q» per a sortir de\n"
 41. "l'ajuda, o «.» (punt) per a llegir cada pàgina d'ajuda al seu torn. "
 42. #: dselect/basecmds.cc
 43. msgid "error reading keyboard in help"
 44. msgstr "s'ha produït un error en llegir del teclat en l'ajuda"
 45. #: dselect/baselist.cc
 46. msgid "ioctl(TIOCGWINSZ) failed"
 47. msgstr "ha fallat ioctl(TIOCGWINSZ)"
 48. #: dselect/baselist.cc
 49. msgid "doupdate in SIGWINCH handler failed"
 50. msgstr "ha fallat el «doupdate» en el gestor de SIGWINCH"
 51. #: dselect/baselist.cc
 52. msgid "failed to restore old SIGWINCH sigact"
 53. msgstr "no s'ha pogut restablir l'antic senyal SIGWINCH"
 54. #: dselect/baselist.cc
 55. msgid "failed to restore old signal mask"
 56. msgstr "no s'ha pogut restablir la màscara de senyal antiga"
 57. #: dselect/baselist.cc
 58. msgid "failed to unblock SIGWINCH"
 59. msgstr "no s'ha pogut desblocar SIGWINCH"
 60. #: dselect/baselist.cc
 61. msgid "failed to block SIGWINCH"
 62. msgstr "no s'ha pogut blocar SIGWINCH"
 63. #: dselect/baselist.cc
 64. msgid "failed to get old signal mask"
 65. msgstr "no s'ha pogut obtindre la màscara de senyal antiga"
 66. #: dselect/baselist.cc
 67. msgid "failed to get old SIGWINCH sigact"
 68. msgstr "no s'ha pogut obtindre l'antic senyal SIGWINCH"
 69. #: dselect/baselist.cc
 70. msgid "failed to set new SIGWINCH sigact"
 71. msgstr "no s'ha pogut establir el senyal nou SIGWINCH"
 72. #: dselect/baselist.cc
 73. msgid "failed to allocate colour pair"
 74. msgstr "no s'ha pogut assignar una parella de colors"
 75. #: dselect/baselist.cc
 76. msgid "failed to create title window"
 77. msgstr "no s'ha pogut crear la finestra de títol"
 78. #: dselect/baselist.cc
 79. msgid "failed to create whatinfo window"
 80. msgstr "no s'ha pogut crear la finestra de «whatinfo»"
 81. #: dselect/baselist.cc
 82. msgid "failed to create baselist pad"
 83. msgstr "no s'ha pogut crear el «baselist pad»"
 84. #: dselect/baselist.cc
 85. msgid "failed to create heading pad"
 86. msgstr "no s'ha pogut crear el «heading pad»"
 87. #: dselect/baselist.cc
 88. msgid "failed to create thisstate pad"
 89. msgstr "no s'ha pogut crear el «thisstate pad»"
 90. #: dselect/baselist.cc
 91. msgid "failed to create info pad"
 92. msgstr "no s'ha pogut crear el «info pad»"
 93. #: dselect/baselist.cc
 94. msgid "failed to create query window"
 95. msgstr "no s'ha pogut crear la finestra de pregunta"
 96. #: dselect/baselist.cc
 97. msgid "Keybindings"
 98. msgstr "Assignacions de tecles"
 99. #: dselect/baselist.cc
 100. #, c-format
 101. msgid " -- %d%%, press "
 102. msgstr " -- %d%%, premeu "
 103. #: dselect/baselist.cc
 104. #, c-format
 105. msgid "%s for more"
 106. msgstr "%s per a continuar"
 107. #: dselect/baselist.cc
 108. #, c-format
 109. msgid "%s to go back"
 110. msgstr "%s per a tornar"
 111. #: dselect/bindings.cc
 112. msgid "[not bound]"
 113. msgstr "[no associada]"
 114. #: dselect/bindings.cc
 115. #, c-format
 116. msgid "[unk: %d]"
 117. msgstr "[desc: %d]"
 118. #: dselect/bindings.cc
 119. msgid "Scroll onwards through help/information"
 120. msgstr "Avança a través de l'ajuda/info."
 121. #: dselect/bindings.cc
 122. msgid "Scroll backwards through help/information"
 123. msgstr "Retrocedeix a través de l'ajuda/info."
 124. #: dselect/bindings.cc
 125. msgid "Move up"
 126. msgstr "Amunt"
 127. #: dselect/bindings.cc
 128. msgid "Move down"
 129. msgstr "Avall"
 130. #: dselect/bindings.cc
 131. msgid "Go to top of list"
 132. msgstr "Vés al principi de la llista"
 133. #: dselect/bindings.cc
 134. msgid "Go to end of list"
 135. msgstr "Vés al final de la llista"
 136. #: dselect/bindings.cc
 137. msgid "Request help (cycle through help screens)"
 138. msgstr "Demana ajuda (avança per les pàgines d'ajuda)"
 139. #: dselect/bindings.cc
 140. msgid "Cycle through information displays"
 141. msgstr "Avança a través de les pantalles d'info."
 142. #: dselect/bindings.cc
 143. msgid "Redraw display"
 144. msgstr "Redibuixa la pantalla"
 145. #: dselect/bindings.cc
 146. msgid "Scroll onwards through list by 1 line"
 147. msgstr "Desplaça endavant a través de la llista en 1 línia"
 148. #: dselect/bindings.cc
 149. msgid "Scroll backwards through list by 1 line"
 150. msgstr "Desplaça enrere a través de la llista en 1 línia"
 151. #: dselect/bindings.cc
 152. msgid "Scroll onwards through help/information by 1 line"
 153. msgstr "Desplaça endavant a través de l'ajuda/info. en 1 línia"
 154. #: dselect/bindings.cc
 155. msgid "Scroll backwards through help/information by 1 line"
 156. msgstr "Desplaça enrere a través de l'ajuda/info. en 1 línia"
 157. #: dselect/bindings.cc
 158. msgid "Scroll onwards through list"
 159. msgstr "Desplaça endavant a través de la llista"
 160. #: dselect/bindings.cc
 161. msgid "Scroll backwards through list"
 162. msgstr "Desplaça enrere a través de la llista"
 163. #: dselect/bindings.cc
 164. msgid "Mark package(s) for installation"
 165. msgstr "Marca els paquets per a instal·lar"
 166. #: dselect/bindings.cc
 167. msgid "Mark package(s) for deinstallation"
 168. msgstr "Marca el/els paquet(s) per a desinstal·lar"
 169. #: dselect/bindings.cc
 170. msgid "Mark package(s) for deinstall and purge"
 171. msgstr "Marca el/els paquet(s) per a desinstal·lar i purgar"
 172. #: dselect/bindings.cc
 173. msgid "Make highlight more specific"
 174. msgstr "Fes un ressaltat més específic"
 175. #: dselect/bindings.cc
 176. msgid "Make highlight less specific"
 177. msgstr "Fes un ressaltat menys específic"
 178. #: dselect/bindings.cc
 179. msgid "Search for a package whose name contains a string"
 180. msgstr "Cerca un paquet per al qual el nom contingui una cadena"
 181. #: dselect/bindings.cc
 182. msgid "Repeat last search"
 183. msgstr "Repeteix la darrera recerca"
 184. #: dselect/bindings.cc
 185. msgid "Swap sort order priority/section"
 186. msgstr "Intercanvia el mecanisme d'ordre prioritat/secció"
 187. #: dselect/bindings.cc
 188. msgid "Quit, confirming, and checking dependencies"
 189. msgstr "Surt, confirmant i comprovant dependències"
 190. #: dselect/bindings.cc
 191. msgid "Quit, confirming without check"
 192. msgstr "Surt, confirmant i sense comprovar dependències"
 193. #: dselect/bindings.cc
 194. msgid "Quit, rejecting conflict/dependency suggestions"
 195. msgstr "Surt, rebutjant els suggeriments de conflictes/dependències"
 196. #: dselect/bindings.cc
 197. msgid "Abort - quit without making changes"
 198. msgstr "Interromp - surt sense fer cap canvi"
 199. #: dselect/bindings.cc
 200. msgid "Revert to old state for all packages"
 201. msgstr "Reverteix a l'antic estat per a tots els paquets"
 202. #: dselect/bindings.cc
 203. msgid "Revert to suggested state for all packages"
 204. msgstr "Reverteix a l'estat suggerit per a tots els paquets"
 205. #: dselect/bindings.cc
 206. msgid "Revert to directly requested state for all packages"
 207. msgstr "Reverteix a l'estat requerit directament per a tots els paquets"
 208. #: dselect/bindings.cc
 209. msgid "Revert to currently installed state for all packages"
 210. msgstr "Reverteix a l'estat actual d'instal·lació per a tots els paquets"
 211. #: dselect/bindings.cc
 212. msgid "Select currently-highlighted access method"
 213. msgstr "Selecciona el mètode d'accés actualment ressaltat"
 214. #: dselect/bindings.cc
 215. msgid "Quit without changing selected access method"
 216. msgstr "Surt sense canviar el mètode d'accés seleccionat"
 217. #: dselect/helpmsgs.cc
 218. msgid "Keystrokes"
 219. msgstr "Assignacions de tecles"
 220. #: dselect/helpmsgs.cc
 221. msgid ""
 222. "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 223. " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 224. " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 225. " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 226. " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 227. " u d scroll info by 1 page\n"
 228. " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 229. " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 screen\n"
 230. " ^b ^f pan display by 1 character\n"
 231. "\n"
 232. "Mark packages for later processing:\n"
 233. " +, Insert install or upgrade =, H hold in present state\n"
 234. " -, Delete remove :, G unhold: upgrade or leave "
 235. "uninstalled\n"
 236. " _ remove & purge config\n"
 237. " Miscellaneous:\n"
 238. "Quit, exit, overwrite (note capitals!): ?, F1 request help (also "
 239. "Help)\n"
 240. " Return Confirm, quit (check dependencies) i, I toggle/cycle info "
 241. "displays\n"
 242. " Q Confirm, quit (override dep.s) o, O cycle through sort "
 243. "options\n"
 244. " X, Esc eXit, abandoning any changes made v, A, V change status display "
 245. "opts\n"
 246. " R Revert to state before this list ^l redraw display\n"
 247. " U set all to sUggested state / search (Return to "
 248. "cancel)\n"
 249. " D set all to Directly requested state n, \\ repeat last search\n"
 250. msgstr ""
 251. "Tecles de moviment: Re Pàg/Av Pàg, Inici/Fí, endavant/enrere:\n"
 252. " j, Avall k, Amunt mou el ressaltat\n"
 253. " N, Pàg avall, Espai P, Pàg amunt, Retrocés desplaça la llista 1 pàgina\n"
 254. " ^n ^p desplaça la llista 1 línia\n"
 255. " t, Inici e, Fi salta a l'inici/fí de la "
 256. "llista\n"
 257. " u d desplaça la info. 1 pàgina\n"
 258. " ^u ^d desplaça la info. 1 línia\n"
 259. " B, Esquerra F, Dreta desplaça la visual. ⅓ "
 260. "pantalla\n"
 261. " ^b ^f desplaça la visual. 1 "
 262. "caràcter\n"
 263. "Marca els paquets per a processament posterior:\n"
 264. " +, Inserir instal·la o actualitza =, H manté en l'estat actual\n"
 265. " -, Supr desinstal·la :, G no manté: actualitza o deixa "
 266. "deinstal·lat\n"
 267. "\n"
 268. " _ desinstal·la i purga la configuració\n"
 269. " Miscel·lània:\n"
 270. "Surt, sobreescriu (compte amb les majúscules!): ?, F1 demana ajuda (tb "
 271. "Ajuda)\n"
 272. " Enter Confirma, ix (verifica dependències) i, I mostra els tipus "
 273. "d'info.\n"
 274. " Q Confirma, ix (no verifica dependènc.) o, O commuta opcions "
 275. "d'ordre\n"
 276. " X, Esc iX, abandonant qualsevol canvi v,A,V canvia la visual. "
 277. "d'estat\n"
 278. " R ToRna a l'estat abans d'aquesta llista ^l refresca la "
 279. "visualització\n"
 280. " U deixa-ho tot en l'estat sUggerit / cerca (Retorn "
 281. "cancel·la)\n"
 282. " D deixa-ho tot en l'estat requerit n, \\ repeteix la darrera "
 283. "cerca\n"
 284. #: dselect/helpmsgs.cc
 285. msgid "Introduction to package selections"
 286. msgstr "Introducció a les seleccions de paquets"
 287. #: dselect/helpmsgs.cc
 288. msgid ""
 289. "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 290. "\n"
 291. "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 292. "available\n"
 293. "for installation. You can navigate around the list using the cursor keys,\n"
 294. "mark packages for installation (using '+') or deinstallation (using '-').\n"
 295. "Packages can be marked either singly or in groups; initially you will see "
 296. "that\n"
 297. "the line 'All packages' is selected. '+', '-' and so on will affect all "
 298. "the\n"
 299. "packages described by the highlighted line.\n"
 300. "\n"
 301. "Some of your choices will cause conflicts or dependency problems; you will "
 302. "be\n"
 303. "given a sub-list of the relevant packages, so that you can solve the "
 304. "problems.\n"
 305. "\n"
 306. "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 307. "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 308. "any time for help.\n"
 309. "\n"
 310. "When you have finished selecting packages, press <enter> to confirm "
 311. "changes,\n"
 312. "or 'X' to quit without saving changes. A final check on conflicts and\n"
 313. "dependencies will be done - here too you may see a sublist.\n"
 314. "\n"
 315. "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 316. msgstr ""
 317. "Benvingut al llistat principal de paquets del dselect.\n"
 318. "\n"
 319. "S'us presentarà un llistat de paquets que estan instal·lats o disponibles\n"
 320. "per a ser instal·lats. Podeu navegar pel llistat emprant les tecles de\n"
 321. "cursor, marcar els paquets a instal·lar (utilitzant «+») o desinstal·lar\n"
 322. "(utilitzant «-»).\n"
 323. "Els paquets poden marcar-se per separat o per grups: inicialment veureu\n"
 324. "que la línia «Tots els paquets» està seleccionada. «+», «-», etc.\n"
 325. "afectarà als paquets descrits per la línia ressaltada.\n"
 326. "\n"
 327. "Algunes de les vostres seleccions causaran conflictes o problemes de\n"
 328. "dependències; s'us donarà una subllista dels paquets rellevants per a que\n"
 329. "pogueu solucionar els problemes.\n"
 330. "\n"
 331. "Hauríeu de llegir la llista de tecles i les explicacions de la pantalla.\n"
 332. "Hi ha molta ajuda en línia disponible, feu ús d'ella - premeu «?» en\n"
 333. "qualsevol moment per a obtindre ajuda.\n"
 334. "\n"
 335. "Quan hagueu acabat de seleccionar paquets, premeu <enter> per a confirmar\n"
 336. "els canvis, o «X» per a sortir sense desar els canvis. Llavors es "
 337. "realitzarà\n"
 338. "una darrera verificació dels conflictes i dependències - aquí també podríeu\n"
 339. "veure una subllista.\n"
 340. "\n"
 341. "Premeu <espai> per a abandonar l'ajuda i entrar ara al llistat.\n"
 342. #: dselect/helpmsgs.cc
 343. msgid "Introduction to read-only package list browser"
 344. msgstr "Introducció al navegador només lectura del llistat de paquets"
 345. #: dselect/helpmsgs.cc
 346. msgid ""
 347. "Welcome to dselect's main package listing.\n"
 348. "\n"
 349. "You will be presented with a list of packages which are installed or "
 350. "available\n"
 351. "for installation. Since you do not have the privilege necessary to update\n"
 352. "package states, you are in a read-only mode. You can navigate around the\n"
 353. "list using the cursor keys (please see the 'Keystrokes' help screen), "
 354. "observe\n"
 355. "the status of the packages and read information about them.\n"
 356. "\n"
 357. "You should read the list of keys and the explanations of the display.\n"
 358. "Much on-line help is available, please make use of it - press '?' at\n"
 359. "any time for help.\n"
 360. "\n"
 361. "When you have finished browsing, press 'Q' or <enter> to quit.\n"
 362. "\n"
 363. "Press <space> to leave help and enter the list now.\n"
 364. msgstr ""
 365. "Benvingut al llistat principal de paquets de dselect.\n"
 366. "\n"
 367. "S'us presentarà un llistat de paquets que estan instal·lats o disponibles\n"
 368. "per a ser instal·lats. Ja que no teniu els privilegis necessaris per a\n"
 369. "actualitzar els estats dels paquets, esteu en el mode només lectura. Podeu\n"
 370. "navegar pel llistat emprant les tecles de cursor (vegeu la pantalla d'ajuda\n"
 371. "de «Dreceres»), observar l'estat dels paquets i llegir informació sobre "
 372. "ells.\n"
 373. "\n"
 374. "Hauríeu de llegir la llista de tecles i les explicacions de la pantalla.\n"
 375. "Hi ha molta ajuda en línia disponible, feu ús d'ella - premeu «?» en\n"
 376. "qualsevol moment per a obtindre ajuda.\n"
 377. "\n"
 378. "Quan hagueu acabat de navegar, premeu «Q» o <enter> per a sortir.\n"
 379. "\n"
 380. "Premeu <espai> per a abandonar l'ajuda i entrar ara al llistat.\n"
 381. #: dselect/helpmsgs.cc
 382. msgid "Introduction to conflict/dependency resolution sub-list"
 383. msgstr "Introducció a la subllista de resolució de conflictes/dependències"
 384. #: dselect/helpmsgs.cc
 385. msgid ""
 386. "Dependency/conflict resolution - introduction.\n"
 387. "\n"
 388. "One or more of your choices have raised a conflict or dependency problem -\n"
 389. "some packages should only be installed in conjunction with certain others, "
 390. "and\n"
 391. "some combinations of packages may not be installed together.\n"
 392. "\n"
 393. "You will see a sub-list containing the packages involved. The bottom half "
 394. "of\n"
 395. "the display shows relevant conflicts and dependencies; use 'i' to cycle "
 396. "between\n"
 397. "that, the package descriptions and the internal control information.\n"
 398. "\n"
 399. "A set of 'suggested' packages has been calculated, and the initial markings "
 400. "in\n"
 401. "this sub-list have been set to match those, so you can just hit Return to\n"
 402. "accept the suggestions if you wish. You may abort the change(s) which "
 403. "caused\n"
 404. "the problem(s), and go back to the main list, by pressing capital 'X'.\n"
 405. "\n"
 406. "You can also move around the list and change the markings so that they are "
 407. "more\n"
 408. "like what you want, and you can 'reject' my suggestions by using the "
 409. "capital\n"
 410. "'D' or 'R' keys (see the keybindings help screen). You can use capital 'Q' "
 411. "to\n"
 412. "force me to accept the situation currently displayed, in case you want to\n"
 413. "override a recommendation or think that the program is mistaken.\n"
 414. "\n"
 415. "Press <space> to leave help and enter the sub-list; remember: press '?' for "
 416. "help.\n"
 417. msgstr ""
 418. "Resolució de dependències/conflictes - introducció.\n"
 419. "\n"
 420. "Una o més seleccions han ocasionat un problema de conflicte o dependència -\n"
 421. "alguns dels paquets només s'haurien d'instal·lar junt amb d'altre i algunes\n"
 422. "combinacions de paquets no es poden instal·lar juntes.\n"
 423. "\n"
 424. "Veureu una subllista que conté els paquets involucrats. La meitat inferior\n"
 425. "de la pantalla mostra les dependències i conflictes rellevants; useu «i» "
 426. "per\n"
 427. "a canviar entre això, les descripcions dels paquets i la informació interna\n"
 428. "de control.\n"
 429. "\n"
 430. "S'ha calculat un repertori de paquets «suggerits» i les marques inicials en\n"
 431. "aquesta subllista s'han posat per a lligar amb aquells, pel que podreu\n"
 432. "simplement prémer Enter per a acceptar les suggerències si ho desitgeu.\n"
 433. "Podeu avortar el(s) canvi(s) que han causat el problema i tornar a la\n"
 434. "llista principal, prement la «X» majúscula.\n"
 435. "\n"
 436. "També us podeu moure per la llista i canviar les marques per a que "
 437. "s'adapten\n"
 438. "al que voleu, i podeu «rebutjar» les suggerències utilitzant la «D» o «R»\n"
 439. "majúscula (vegeu la pantalla d'ajuda de lligams de tecles). Podeu utilitzar\n"
 440. "la «Q» majúscula per a forçar a acceptar la situació mostrada actualment,\n"
 441. "en el cas de que desitgeu descartar una recomanació o penseu que el\n"
 442. "programa s'ha equivocat.\n"
 443. "\n"
 444. "Premeu <espai> per a abandonar l'ajuda i entrar en la subllista; recordeu:\n"
 445. "premeu «?» per a obtindre ajuda.\n"
 446. #: dselect/helpmsgs.cc
 447. msgid "Display, part 1: package listing and status chars"
 448. msgstr "Mostra, primera part: llistat de paquets i caràcters d'estat"
 449. #: dselect/helpmsgs.cc
 450. msgid ""
 451. "The top half of the screen shows a list of packages. For each package you "
 452. "see\n"
 453. "four columns for its current status on the system and mark. In terse mode "
 454. "(use\n"
 455. "'v' to toggle verbose display) these are single characters, from left to "
 456. "right:\n"
 457. "\n"
 458. " Error flag: Space - no error (but package may be in broken state - see "
 459. "below)\n"
 460. " 'R' - serious error during installation, needs "
 461. "reinstallation;\n"
 462. " Installed state: Space - not installed;\n"
 463. " '*' - installed;\n"
 464. " '-' - not installed but config files remain;\n"
 465. " packages in these { 'U' - unpacked but not yet configured;\n"
 466. " states are not { 'C' - half-configured (an error happened);\n"
 467. " (quite) properly { 'I' - half-installed (an error happened);\n"
 468. " installed { 'W','t' - triggers are awaited resp. pending.\n"
 469. " Old mark: what was requested for this package before presenting this list;\n"
 470. " Mark: what is requested for this package:\n"
 471. " '*': marked for installation or upgrade;\n"
 472. " '-': marked for removal, but any configuration files will remain;\n"
 473. " '=': on hold: package will not be processed at all;\n"
 474. " '_': marked for purge completely - even remove configuration;\n"
 475. " 'n': package is new and has yet to be marked for install/remove/&c.\n"
 476. "\n"
 477. "Also displayed are each package's Priority, Section, name, installed and\n"
 478. "available version numbers (shift-V to display/hide) and summary "
 479. "description.\n"
 480. msgstr ""
 481. "La meitat superior de la pantalla mostra una llista de paquets. Per a cada\n"
 482. "paquet veureu quatre columnes amb la marca i el seu estat actual al "
 483. "sistema.\n"
 484. "Al mode resumit, (useu «v» per a canviar al mode detallat) aquests són\n"
 485. "caràcters individuals, d'esquerra a dreta:\n"
 486. " Seny. d'error: Espai - cap error (però el paquet pot estar en estat "
 487. "trencat\n"
 488. " - mireu més endavant)\n"
 489. " «R» - error seriós durant la instal·lació, cal reinstal·lar-"
 490. "ho;\n"
 491. " Estat d'instal·lació: Espai - no instal·lat;\n"
 492. " «*» - instal·lat;\n"
 493. " «-» - no instal·lat, però queden fitxers de "
 494. "config.;\n"
 495. " els paquets en { «U» - desempaquetat però encara sense "
 496. "configurar;\n"
 497. " aquests estats { «C» - a mig configurar (s'ha produït un error);\n"
 498. " estan trencats { «I» - a mig instal·lar (s'ha produït un error).\n"
 499. " Marca antiga: el que s'havia demanat abans de presentar aquesta llista;\n"
 500. " Marca: el que es demana per aquest paquet:\n"
 501. " «*»: marcat per a instal·lació o actualització;\n"
 502. " «-»: marcat per a desinstal·lació, però els fitxers de configuració "
 503. "romandran;\n"
 504. " «=»: mantingut: el paquet no serà processat de cap manera;\n"
 505. " «_»: marcat per a purga completa - suprimeix també la configuració\n"
 506. " «n»: el paquet és nou i encara s'ha de marcar instal·lació/supressió/etc.\n"
 507. "\n"
 508. "També es mostra la prioritat, secció, nom, números de versió disponible i\n"
 509. "instal·lada de cada paquet (majús-V per a mostrar/amagar) i descripció\n"
 510. "resumida.\n"
 511. #: dselect/helpmsgs.cc
 512. msgid "Display, part 2: list highlight; information display"
 513. msgstr "Mostra, segona part: llista ressaltada; mostra la info."
 514. #: dselect/helpmsgs.cc
 515. msgid ""
 516. "* Highlight: One line in the package list will be highlighted. It "
 517. "indicates\n"
 518. " which package(s) will be affected by presses of '+', '-' and '_'.\n"
 519. "\n"
 520. "* The dividing line in the middle of the screen shows a brief explanation "
 521. "of\n"
 522. " the status of the currently-highlighted package, or a description of "
 523. "which\n"
 524. " group is highlighted if a group line is. If you don't understand the\n"
 525. " meaning of some of the status characters displayed, go to the relevant\n"
 526. " package and look at this divider line, or use the 'v' key for a verbose\n"
 527. " display (press 'v' again to go back to the terse display).\n"
 528. "\n"
 529. "* The bottom of the screen shows more information about the\n"
 530. " currently-highlighted package (if there is only one).\n"
 531. "\n"
 532. " It can show an extended description of the package, the internal package\n"
 533. " control details (either for the installed or available version of the\n"
 534. " package), or information about conflicts and dependencies involving the\n"
 535. " current package (in conflict/dependency resolution sublists).\n"
 536. "\n"
 537. " Use the 'i' key to cycle through the displays, and 'I' to hide the\n"
 538. " information display or expand it to use almost all of the screen.\n"
 539. msgstr ""
 540. "* Ressaltat: el ressaltat destacarà una línia en el llistat de paquets. "
 541. "Indica\n"
 542. " a quin(s) paquet(s) afectarà el prémer «+», «-» i «_».\n"
 543. "\n"
 544. "* La línia divisòria en la meitat de la pantalla mostra una breu explicació\n"
 545. " de l'estat del paquet ressaltat o una descripció del grup ressaltat si es\n"
 546. " tracta d'una línia de grup. Si no enteneu el significat d'alguns dels\n"
 547. " caràcters d'estat mostrats, dirigiu-vos al paquet rellevant i mireu en\n"
 548. " aquesta línia de divisió, o useu la tecla «v» per a una pantalla "
 549. "detallada\n"
 550. " (premeu «v» novament per a tornar a la vista anterior).\n"
 551. "\n"
 552. "* El final de la pantalla mostra més informació sobre el paquet actualment\n"
 553. " destacat (si només n'hi ha un).\n"
 554. "\n"
 555. " Pot mostrar una descripció estesa del paquet, els detalls de control "
 556. "interns\n"
 557. " del paquet (tant per a la versió instal·lada com per a la disponible) o\n"
 558. " informació sobre els conflictes i les dependències referents al paquet\n"
 559. " actual (en sub-llistes de resolució de conflicte/dependències).\n"
 560. "\n"
 561. " Useu la tecla «i» per a per a canviar entre les pantalles i «I» per a\n"
 562. " amagar la mostra d'informació, o expandir-la per a que utilitze quasi "
 563. "tota\n"
 564. " la pantalla.\n"
 565. #: dselect/helpmsgs.cc
 566. msgid "Introduction to method selection display"
 567. msgstr "Introducció al mètode de selecció mostrat"
 568. #: dselect/helpmsgs.cc
 569. msgid ""
 570. "dselect and dpkg can do automatic installation, loading the package files to "
 571. "be\n"
 572. "installed from one of a number of different possible places.\n"
 573. "\n"
 574. "This list allows you to select one of these installation methods.\n"
 575. "\n"
 576. "Move the highlight to the method you wish to use, and hit Enter. You will "
 577. "then\n"
 578. "be prompted for the information required to do the installation.\n"
 579. "\n"
 580. "As you move the highlight a description of each method, where available, is\n"
 581. "displayed in the bottom half of the screen.\n"
 582. "\n"
 583. "If you wish to quit without changing anything use the 'x' key while in the "
 584. "list\n"
 585. "of installation methods.\n"
 586. "\n"
 587. "A full list of keystrokes is available by pressing 'k' now, or from the "
 588. "help\n"
 589. "menu reachable by pressing '?'.\n"
 590. msgstr ""
 591. "dselect i dpkg poden fer una instal·lació automàtica, carregant els paquets\n"
 592. "que s'instal·laran des d'una gran diversitat de llocs diferents.\n"
 593. "\n"
 594. "Aquesta llista vos permetrà seleccionar un d'aquests mètodes "
 595. "d'instal·lació.\n"
 596. "\n"
 597. "Desplaceu el ressaltat lluminós al mètode que desitgeu emprar i premeu "
 598. "<Intro>\n"
 599. "Llavors se vos preguntarà per la informació necessària per a la "
 600. "instal·lació.\n"
 601. "\n"
 602. "Mentre desplaceu l'indicatiu ressaltat se vos mostrarà, quan estigui "
 603. "disponible,\n"
 604. "una descripció de cada mètode en la meitat inferior de la pantalla.\n"
 605. "\n"
 606. "Si desitgeu sortir sense canviar res useu la tecla «x» mentre estigueu\n"
 607. "en la llista de mètodes d'instal·lació.\n"
 608. "\n"
 609. "La llista completa amb les combinacions de tecles es troba disponible al\n"
 610. "prémer «k», o des del menú d'ajuda al que s'accedeix prement «?».\n"
 611. #: dselect/helpmsgs.cc
 612. msgid "Keystrokes for method selection"
 613. msgstr "Assignacions de tecles per a la selecció del mètode"
 614. #: dselect/helpmsgs.cc
 615. msgid ""
 616. "Motion keys: Next/Previous, Top/End, Up/Down, Backwards/Forwards:\n"
 617. " j, Down-arrow k, Up-arrow move highlight\n"
 618. " N, Page-down, Space P, Page-up, Backspace scroll list by 1 page\n"
 619. " ^n ^p scroll list by 1 line\n"
 620. " t, Home e, End jump to top/end of list\n"
 621. " u d scroll info by 1 page\n"
 622. " ^u ^d scroll info by 1 line\n"
 623. " B, Left-arrow F, Right-arrow pan display by 1/3 screen\n"
 624. " ^b ^f pan display by 1 character\n"
 625. "(These are the same motion keys as in the package list display.)\n"
 626. "\n"
 627. "Quit:\n"
 628. " Return, Enter select this method and go to its configuration dialogue\n"
 629. " x, X exit without changing or setting up the installation "
 630. "method\n"
 631. "\n"
 632. "Miscellaneous:\n"
 633. " ?, Help, F1 request help\n"
 634. " ^l redraw display\n"
 635. " / search (just return to cancel)\n"
 636. " \\ repeat last search\n"
 637. msgstr ""
 638. "Tecles de moviment: Re Pàg/Av Pàg, Inici/Fí, endavant/enrere:\n"
 639. " j, Avall k, Amunt mou el ressaltat\n"
 640. " N, Pàg avall, Espai P, Pàg amunt, Retrocés desplaça la llista 1 pàgina\n"
 641. " ^n ^p desplaça la llista 1 línia\n"
 642. " t, Inici e, Fi salta a l'inici/fí de la "
 643. "llista\n"
 644. " u d desplaça la info. 1 pàgina\n"
 645. " ^u ^d desplaça la info. 1 línia\n"
 646. " B, Esquerra F, Dreta desplaça la visual. ⅓ "
 647. "pantalla\n"
 648. " ^b ^f desplaça la visual. 1 "
 649. "caràcter\n"
 650. "(Aquestes són les mateixes tecles de moviment del la visualització\n"
 651. "de la llista de paquets)\n"
 652. "\n"
 653. "Ix:\n"
 654. " Retorn, Intro selecciona aquest mètode i vés al seu diàleg de "
 655. "configuració\n"
 656. " x, X Ix sense canviar o configurar el mètode d'instal·lació\n"
 657. "\n"
 658. "Miscel·lània:\n"
 659. " ?, Ajuda, F1 demana ajuda\n"
 660. " ^l refresca la visualització\n"
 661. " / cerca (Retorn cancel·la)\n"
 662. " \\ repeteix la darrera cerca\n"
 663. #: dselect/main.cc
 664. msgid "Type dselect --help for help."
 665. msgstr "Teclegeu dselect --help per a obtindre ajuda."
 666. #: dselect/main.cc
 667. msgid "a"
 668. msgstr "m"
 669. #: dselect/main.cc
 670. msgid "[A]ccess"
 671. msgstr "[M]ètode"
 672. #: dselect/main.cc
 673. msgid "Choose the access method to use."
 674. msgstr "Escull el mètode d'accés que emprareu."
 675. #: dselect/main.cc
 676. msgid "u"
 677. msgstr "a"
 678. #: dselect/main.cc
 679. msgid "[U]pdate"
 680. msgstr "[A]ctualitza"
 681. #: dselect/main.cc
 682. msgid "Update list of available packages, if possible."
 683. msgstr "Actualitza la llista de paquets disponibles, si és possible."
 684. #: dselect/main.cc
 685. msgid "s"
 686. msgstr "s"
 687. #: dselect/main.cc
 688. msgid "[S]elect"
 689. msgstr "[S]elecciona"
 690. #: dselect/main.cc
 691. msgid "Request which packages you want on your system."
 692. msgstr "Selecciona els paquets que voleu en el sistema."
 693. #: dselect/main.cc
 694. msgid "i"
 695. msgstr "i"
 696. #: dselect/main.cc
 697. msgid "[I]nstall"
 698. msgstr "[I]nstal·la"
 699. #: dselect/main.cc
 700. msgid "Install and upgrade wanted packages."
 701. msgstr "Instal·la i actualitza els paquets desitjats."
 702. #: dselect/main.cc
 703. msgid "c"
 704. msgstr "c"
 705. #: dselect/main.cc
 706. msgid "[C]onfig"
 707. msgstr "[C]onfigura"
 708. #: dselect/main.cc
 709. msgid "Configure any packages that are unconfigured."
 710. msgstr "Configura els paquets que no estiguin configurats."
 711. #: dselect/main.cc
 712. msgid "r"
 713. msgstr "d"
 714. #: dselect/main.cc
 715. msgid "[R]emove"
 716. msgstr "[D]esinstal·la"
 717. #: dselect/main.cc
 718. msgid "Remove unwanted software."
 719. msgstr "Desinstal·la els paquets no desitjats."
 720. #: dselect/main.cc
 721. msgid "q"
 722. msgstr "t"
 723. #: dselect/main.cc
 724. msgid "[Q]uit"
 725. msgstr "Sur[T]"
 726. #: dselect/main.cc
 727. msgid "Quit dselect."
 728. msgstr "Surt de dselect."
 729. #: dselect/main.cc
 730. msgid "menu"
 731. msgstr "menú"
 732. #: dselect/main.cc
 733. #, c-format
 734. msgid "Debian '%s' package handling frontend version %s.\n"
 735. msgstr "Interfície de gestió de paquets «%s» de Debian versió %s.\n"
 736. #: dselect/main.cc
 737. msgid ""
 738. "This is free software; see the GNU General Public License version 2 or\n"
 739. "later for copying conditions. There is NO warranty.\n"
 740. msgstr ""
 741. "Això és programari lliure, vegeu la Llicència Publica General GNU versió 2\n"
 742. "o posterior per a les condicions de còpia. No hi ha CAP garantia.\n"
 743. #: dselect/main.cc
 744. msgid "<standard output>"
 745. msgstr "<eixida estàndard>"
 746. #: dselect/main.cc
 747. #, fuzzy, c-format
 748. #| msgid ""
 749. #| "Usage: %s [<option> ...] [<action> ...]\n"
 750. #| "\n"
 751. msgid ""
 752. "Usage: %s [<option>...] [<command>...]\n"
 753. "\n"
 754. msgstr ""
 755. "Forma d'ús: %s [<opció> …] [<acció> …]\n"
 756. "\n"
 757. #: dselect/main.cc
 758. #, c-format
 759. msgid "Commands:\n"
 760. msgstr ""
 761. #: dselect/main.cc
 762. #, fuzzy, c-format
 763. #| msgid ""
 764. #| "Options:\n"
 765. #| " --admindir <directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 766. #| " --expert Turn on expert mode.\n"
 767. #| " --debug <file> | -D<file> Turn on debugging, sending output to "
 768. #| "<file>.\n"
 769. #| " --colour | --color screenpart:[foreground],[background][:attr[+attr"
 770. #| "+...]]\n"
 771. #| " Configure screen colours.\n"
 772. #| "\n"
 773. msgid ""
 774. "Options:\n"
 775. " --admindir <directory> Use <directory> instead of %s.\n"
 776. " --expert Turn on expert mode.\n"
 777. " -D, --debug <file> Turn on debugging, send output to "
 778. "<file>.\n"
 779. " --color <color-spec> Configure screen colors.\n"
 780. " --colour <color-spec> Ditto.\n"
 781. msgstr ""
 782. "Opcions:\n"
 783. " --admindir <directori> Utilitza <directori> en comptes de %s.\n"
 784. " --expert Habilita el mode expert.\n"
 785. " --debug <fitxer> | -D<fitxer> Habilita la depuració, enviant l'eixida\n"
 786. " a <fitxer>.\n"
 787. " --colour | --color screenpart:[foreground],[background][:attr[+attr+...]]\n"
 788. " Configura els colors de la pantalla.\n"
 789. "\n"
 790. #: dselect/main.cc
 791. #, fuzzy, c-format
 792. #| msgid ""
 793. #| " --help Show this help message.\n"
 794. #| " --version Show the version.\n"
 795. #| "\n"
 796. msgid ""
 797. " -?, --help Show this help message.\n"
 798. " --version Show the version.\n"
 799. "\n"
 800. msgstr ""
 801. " --help Mostra aquest missatge d'ajuda.\n"
 802. " --version Mostra la versió.\n"
 803. "\n"
 804. #: dselect/main.cc
 805. #, c-format
 806. msgid ""
 807. "<color-spec> is <screen-part>:[<foreground>],[<background>][:"
 808. "<attr>[+<attr>]...]\n"
 809. msgstr ""
 810. #: dselect/main.cc
 811. #, fuzzy, c-format
 812. #| msgid "Screenparts:\n"
 813. msgid "<screen-part> is:"
 814. msgstr "Parts de la pantalla:\n"
 815. #: dselect/main.cc
 816. #, c-format
 817. msgid "<color> is:"
 818. msgstr ""
 819. #: dselect/main.cc
 820. #, c-format
 821. msgid "<attr> is:"
 822. msgstr ""
 823. #: dselect/main.cc
 824. #, c-format
 825. msgid "couldn't open debug file '%.255s'\n"
 826. msgstr "no es pot obrir el fitxer de depuració «%.255s»\n"
 827. #: dselect/main.cc
 828. #, c-format
 829. msgid "invalid %s '%s'"
 830. msgstr "%s no és vàlid: «%s»"
 831. #: dselect/main.cc
 832. msgid "screen part"
 833. msgstr "part de la pantalla"
 834. #: dselect/main.cc
 835. msgid "null colour specification"
 836. msgstr "especificació de color nul·la"
 837. #: dselect/main.cc
 838. msgid "colour"
 839. msgstr "color"
 840. #: dselect/main.cc
 841. msgid "colour attribute"
 842. msgstr "atribut del color"
 843. #: dselect/main.cc
 844. msgid "Terminal does not appear to support cursor addressing.\n"
 845. msgstr "El terminal no permet l'ús de direccionament de cursor.\n"
 846. #: dselect/main.cc
 847. msgid "Terminal does not appear to support highlighting.\n"
 848. msgstr "El terminal no permet l'ús de ressaltats.\n"
 849. #: dselect/main.cc
 850. #, c-format
 851. msgid ""
 852. "Set your TERM variable correctly, use a better terminal,\n"
 853. "or make do with the per-package management tool %s.\n"
 854. msgstr ""
 855. "Establiu la variable TERM correctament, utilitzeu un terminal millor\n"
 856. "o feu la construcció amb l'eina de gestió per paquets %s.\n"
 857. #: dselect/main.cc
 858. msgid "terminal lacks necessary features, giving up"
 859. msgstr "el terminal no té les característiques necessàries, s'està avortant"
 860. #: dselect/main.cc
 861. msgid ""
 862. "\n"
 863. "\n"
 864. "Move around with ^P and ^N, cursor keys, initial letters, or digits;\n"
 865. "Press <enter> to confirm selection. ^L redraws screen.\n"
 866. "\n"
 867. msgstr ""
 868. "\n"
 869. "\n"
 870. "Mogueu-vos amb les tecles del cursor ^P i ^N, lletres inicials o dígits;\n"
 871. "Premeu <enter> per a confirmar la selecció. ^L redibuixa la pantalla.\n"
 872. "\n"
 873. #: dselect/main.cc
 874. msgid ""
 875. "Copyright (C) 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 876. "Copyright (C) 2000,2001 Wichert Akkerman.\n"
 877. msgstr ""
 878. "Copyright © 1994-1996 Ian Jackson.\n"
 879. "Copyright © 2000, 2001 Wichert akkerman.\n"
 880. #: dselect/main.cc
 881. msgid ""
 882. "\n"
 883. "\n"
 884. "Read-only access: only preview of selections is available!"
 885. msgstr ""
 886. "\n"
 887. "\n"
 888. "Accés de només lectura: només és poden veure les selecciones disponibles!"
 889. #: dselect/main.cc
 890. msgid "failed to getch in main menu"
 891. msgstr "no s'ha pogut fer «getch» en el menú principal"
 892. #: dselect/main.cc
 893. #, c-format
 894. msgid "unknown action string '%.50s'"
 895. msgstr "la cadena d'acció «%.50s» és desconeguda"
 896. #: dselect/methlist.cc
 897. msgid "Abbrev."
 898. msgstr "Abreujament"
 899. #: dselect/methlist.cc dselect/pkgdisplay.cc dselect/pkginfo.cc
 900. msgid "Description"
 901. msgstr "Descripció"
 902. #: dselect/methlist.cc
 903. msgid "dselect - list of access methods"
 904. msgstr "dselect - llista dels mètodes d'accés"
 905. #: dselect/methlist.cc
 906. #, c-format
 907. msgid "Access method '%s'."
 908. msgstr "Mètode d'accés «%s»."
 909. #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 910. msgid "doupdate failed"
 911. msgstr "«doupdate» ha fallat"
 912. #: dselect/methlist.cc dselect/pkglist.cc
 913. msgid "getch failed"
 914. msgstr "getch ha fallat"
 915. #: dselect/methlist.cc
 916. msgid "Explanation"
 917. msgstr "Explicació"
 918. #: dselect/methlist.cc
 919. msgid "No explanation available."
 920. msgstr "No hi ha explicació disponible."
 921. #: dselect/method.cc
 922. #, c-format
 923. msgid ""
 924. "\n"
 925. "\n"
 926. "%s: %s\n"
 927. msgstr ""
 928. "\n"
 929. "\n"
 930. "%s: %s\n"
 931. #: dselect/method.cc
 932. msgid ""
 933. "\n"
 934. "Press <enter> to continue."
 935. msgstr ""
 936. "\n"
 937. "Premeu <enter> per a continuar."
 938. #: dselect/method.cc
 939. msgid "cannot unlock access method area"
 940. msgstr "no es pot desblocar l'àrea del mètode d'accés"
 941. #: dselect/method.cc
 942. msgid "no access methods are available"
 943. msgstr "no hi ha cap mètode d'accés disponible"
 944. #: dselect/method.cc
 945. msgid "requested operation requires superuser privilege"
 946. msgstr "la operació sol·licitada requereix privilegis de superusuari"
 947. #: dselect/method.cc
 948. msgid "cannot open or create access method lockfile"
 949. msgstr "no es pot obrir o crear el fitxer de blocatge del mètode d'accés"
 950. #: dselect/method.cc
 951. msgid "the access method area is already locked"
 952. msgstr "l'àrea del mètode d'accés ja esta blocada"
 953. #: dselect/method.cc
 954. msgid "cannot lock access method area"
 955. msgstr "no es pot blocar l'àrea del mètode d'accés"
 956. #: dselect/method.cc
 957. #, c-format
 958. msgid "Press <enter> to continue.\n"
 959. msgstr "Premeu <enter> per a continuar.\n"
 960. #: dselect/method.cc
 961. msgid "<standard error>"
 962. msgstr "<eixida d'error estàndard>"
 963. #: dselect/method.cc
 964. msgid "error reading acknowledgement of program failure message"
 965. msgstr ""
 966. "s'ha produït un error en llegir el reconeixement del missatge de la falla "
 967. "del programa"
 968. #: dselect/method.cc
 969. msgid "no access method is selected or configured"
 970. msgstr "no hi ha cap mètode d'accés seleccionat o configurat"
 971. #: dselect/method.cc
 972. msgid "update available list script"
 973. msgstr "seqüència d'actualització de la llista «available»"
 974. #: dselect/method.cc
 975. msgid "installation script"
 976. msgstr "seqüència d'instal·lació"
 977. #: dselect/method.cc
 978. msgid "query/setup script"
 979. msgstr "seqüència de petició/configuració"
 980. #: dselect/methparse.cc
 981. #, c-format
 982. msgid "syntax error in method options file '%.250s' -- %s"
 983. msgstr "error de sintaxi al fitxer d'opcions del mètode «%.250s» -- %s"
 984. #: dselect/methparse.cc
 985. #, c-format
 986. msgid "error reading options file '%.250s'"
 987. msgstr "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'opcions «%.250s»"
 988. #: dselect/methparse.cc
 989. #, c-format
 990. msgid "unable to read '%.250s' directory for reading methods"
 991. msgstr "no es pot llegir el directori «%.250s» per a llegir els mètodes"
 992. #: dselect/methparse.cc
 993. #, c-format
 994. msgid "method '%.250s' has name that is too long (%d > %d characters)"
 995. msgstr "el mètode «%.250s» té un nom massa llarg (%d > %d caràcters)"
 996. #: dselect/methparse.cc
 997. #, c-format
 998. msgid "unable to access method script '%.250s'"
 999. msgstr "no es pot accedir a la seqüència del mètode «%.250s»"
 1000. #: dselect/methparse.cc
 1001. #, c-format
 1002. msgid "unable to read method options file '%.250s'"
 1003. msgstr "no es pot llegir el fitxer d'opcions del mètode «%.250s»"
 1004. #: dselect/methparse.cc
 1005. msgid "non-digit where digit wanted"
 1006. msgstr "s'ha trobat un no dígit quan s'esperava un dígit"
 1007. #: dselect/methparse.cc
 1008. #, fuzzy
 1009. #| msgid "EOF in index string"
 1010. msgid "end of file in index string"
 1011. msgstr "EOF en la cadena d'índex"
 1012. #: dselect/methparse.cc
 1013. msgid "index string too long"
 1014. msgstr "cadena d'índex massa llarga"
 1015. #: dselect/methparse.cc
 1016. msgid "newline before option name start"
 1017. msgstr "línia nova abans de que comenci el nom de l'opció"
 1018. #: dselect/methparse.cc
 1019. #, fuzzy
 1020. #| msgid "newline before option name start"
 1021. msgid "end of file before option name start"
 1022. msgstr "línia nova abans de que comenci el nom de l'opció"
 1023. #: dselect/methparse.cc
 1024. msgid "nonalpha where option name start wanted"
 1025. msgstr "caràcter no alfanumèric on s'esperava el principi del nom d'una opció"
 1026. #: dselect/methparse.cc
 1027. msgid "non-alphanum in option name"
 1028. msgstr "caràcter no alfanumèric en el nom d'opció"
 1029. #: dselect/methparse.cc
 1030. #, fuzzy
 1031. #| msgid "EOF in option name"
 1032. msgid "end of file in option name"
 1033. msgstr "EOF dins del nom de l'opció"
 1034. #: dselect/methparse.cc
 1035. msgid "newline before summary"
 1036. msgstr "línia nova abans del resum"
 1037. #: dselect/methparse.cc
 1038. #, fuzzy
 1039. #| msgid "newline before summary"
 1040. msgid "end of file before summary"
 1041. msgstr "línia nova abans del resum"
 1042. #: dselect/methparse.cc
 1043. #, fuzzy
 1044. #| msgid "EOF in summary - missing newline"
 1045. msgid "end of file in summary - missing newline"
 1046. msgstr "EOF en el resum - falta una línia nova"
 1047. #: dselect/methparse.cc
 1048. #, c-format
 1049. msgid "unable to open option description file '%.250s'"
 1050. msgstr "no es pot obrir el fitxer de descripció d'opcions «%.250s»"
 1051. #: dselect/methparse.cc
 1052. #, c-format
 1053. msgid "unable to stat option description file '%.250s'"
 1054. msgstr "no es pot fer «stat» sobre el fitxer de descripció d'opcions «%.250s»"
 1055. #: dselect/methparse.cc
 1056. #, c-format
 1057. msgid "failed to read option description file '%.250s'"
 1058. msgstr "no s'ha pogut llegir el fitxer de descripció d'opcions «%.250s»"
 1059. #: dselect/methparse.cc
 1060. #, c-format
 1061. msgid "error during read of option description file '%.250s'"
 1062. msgstr ""
 1063. "s'ha produït un error en llegir el fitxer de descripció d'opcions «%.250s»"
 1064. #: dselect/methparse.cc
 1065. #, c-format
 1066. msgid "error during read of method options file '%.250s'"
 1067. msgstr ""
 1068. "s'ha produït un error en llegir el fitxer d'opcions del mètode «%.250s»"
 1069. #: dselect/methparse.cc
 1070. #, c-format
 1071. msgid "unable to open current option file '%.250s'"
 1072. msgstr "no es pot obrir l'actual fitxer d'opcions «%.250s»"
 1073. #: dselect/methparse.cc
 1074. #, c-format
 1075. msgid "unable to write new option to '%.250s'"
 1076. msgstr "no es pot escriure una opció nova en «%.250s»"
 1077. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1078. msgid "new package"
 1079. msgstr "paquet nou"
 1080. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1081. msgid "install"
 1082. msgstr "instal·la"
 1083. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1084. msgid "hold"
 1085. msgstr "manté"
 1086. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1087. msgid "remove"
 1088. msgstr "desinstal·la"
 1089. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1090. msgid "purge"
 1091. msgstr "purgar"
 1092. #. TRANSLATORS: The space is a trick to work around gettext which uses
 1093. #. * the empty string to store information about the translation. DO NOT
 1094. #. * CHANGE THAT IN A TRANSLATION! The code really relies on that being
 1095. #. * a single space.
 1096. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1097. msgid " "
 1098. msgstr " "
 1099. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1100. msgid "REINSTALL"
 1101. msgstr "REINSTAL·LA"
 1102. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1103. msgid "not installed"
 1104. msgstr "no instal·lat"
 1105. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1106. msgid "removed (configs remain)"
 1107. msgstr "desinstal·lat (queden els config)"
 1108. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1109. msgid "half installed"
 1110. msgstr "instal·lat a mitges"
 1111. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1112. msgid "unpacked (not set up)"
 1113. msgstr "desempaquetat (no configurat)"
 1114. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1115. msgid "half configured (config failed)"
 1116. msgstr "a mig configurar (configuració fallida)"
 1117. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1118. msgid "awaiting trigger processing"
 1119. msgstr "esperant el processament dels activadors"
 1120. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1121. msgid "triggered"
 1122. msgstr "activat"
 1123. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1124. msgid "installed"
 1125. msgstr "instal·lat"
 1126. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1127. msgid "Required"
 1128. msgstr "Requerit"
 1129. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1130. msgid "Important"
 1131. msgstr "Important"
 1132. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1133. msgid "Standard"
 1134. msgstr "Estàndard"
 1135. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1136. msgid "Optional"
 1137. msgstr "Opcional"
 1138. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1139. msgid "Extra"
 1140. msgstr "Extra"
 1141. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1142. msgid "Unclassified"
 1143. msgstr "Sense classificar"
 1144. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1145. msgid "suggests"
 1146. msgstr "suggereix"
 1147. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1148. msgid "recommends"
 1149. msgstr "recomana"
 1150. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1151. msgid "depends on"
 1152. msgstr "depèn de"
 1153. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1154. msgid "pre-depends on"
 1155. msgstr "predepèn de"
 1156. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1157. msgid "breaks"
 1158. msgstr "trenca"
 1159. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1160. msgid "conflicts with"
 1161. msgstr "entra en conflicte amb"
 1162. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1163. msgid "provides"
 1164. msgstr "proveeix"
 1165. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1166. msgid "replaces"
 1167. msgstr "reemplaça"
 1168. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1169. msgid "enhances"
 1170. msgstr "amplia"
 1171. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1172. msgid "Req"
 1173. msgstr "Req"
 1174. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1175. msgid "Imp"
 1176. msgstr "Imp"
 1177. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1178. msgid "Std"
 1179. msgstr "Est"
 1180. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1181. msgid "Opt"
 1182. msgstr "Opc"
 1183. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1184. msgid "Xtr"
 1185. msgstr "Ext"
 1186. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1187. msgid "bUG"
 1188. msgstr "bUG"
 1189. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1190. msgid "?"
 1191. msgstr "?"
 1192. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1193. msgid "Broken"
 1194. msgstr "Trencat"
 1195. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1196. msgid "New"
 1197. msgstr "Nou"
 1198. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1199. msgid "Upgradable"
 1200. msgstr ""
 1201. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1202. msgid "Obsolete/local"
 1203. msgstr "Obsolet/local"
 1204. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1205. msgid "Installed"
 1206. msgstr "Instal·lat"
 1207. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1208. msgid "Available"
 1209. msgstr "Disponible"
 1210. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1211. msgid "Removed"
 1212. msgstr "Desinstal·lats"
 1213. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1214. msgid "Brokenly installed packages"
 1215. msgstr "Paquets mal instal·lats"
 1216. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1217. msgid "Newly available packages"
 1218. msgstr "Nous paquets disponibles"
 1219. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1220. #, fuzzy
 1221. #| msgid "Newly available packages"
 1222. msgid "Upgradable packages"
 1223. msgstr "Nous paquets disponibles"
 1224. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1225. #, fuzzy
 1226. #| msgid "Obsolete and local packages present on system"
 1227. msgid "Obsolete and locally created packages"
 1228. msgstr "Paquets obsolets i presents en el sistema"
 1229. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1230. msgid "Installed packages"
 1231. msgstr "Paquets instal·lats"
 1232. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1233. #, fuzzy
 1234. #| msgid "Up to date installed packages"
 1235. msgid "Available not installed packages"
 1236. msgstr "Paquets actualitzats, no hi ha versió més nova"
 1237. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1238. msgid "Removed and no longer available packages"
 1239. msgstr "Paquets desinstal·lats que ja no estan disponibles"
 1240. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1241. msgid "Removed packages (configuration still present)"
 1242. msgstr "Paquets desinstal·lats (falta la configuració)"
 1243. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1244. msgid "Purged packages and those never installed"
 1245. msgstr "Paquets purgats o que no mai foren instal·lats"
 1246. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1247. msgid "Purged"
 1248. msgstr "Purgats"
 1249. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1250. msgid "Error"
 1251. msgstr "Error"
 1252. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1253. msgid "Installed?"
 1254. msgstr "Instal·lat?"
 1255. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1256. msgid "Old mark"
 1257. msgstr "Marca antiga"
 1258. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1259. msgid "Marked for"
 1260. msgstr "Marcat per a"
 1261. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1262. msgid "EIOM"
 1263. msgstr "EIOM"
 1264. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1265. msgid "Section"
 1266. msgstr "Secció"
 1267. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1268. msgid "Priority"
 1269. msgstr "Prioritat"
 1270. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1271. msgid "Package"
 1272. msgstr "Paquet"
 1273. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1274. msgid "Avail.arch"
 1275. msgstr "Arq.disp."
 1276. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1277. msgid "Inst.arch"
 1278. msgstr "Arq.inst."
 1279. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1280. msgid "Avail.ver"
 1281. msgstr "Ver.disp."
 1282. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1283. msgid "Inst.ver"
 1284. msgstr "Ver.inst."
 1285. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1286. msgid "dselect - recursive package listing"
 1287. msgstr "dselect - llista recursiva de paquets"
 1288. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1289. msgid "dselect - inspection of package states"
 1290. msgstr "dselect - inspecció de l'estat dels paquets"
 1291. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1292. msgid "dselect - main package listing"
 1293. msgstr "dselect - llistat de paquets"
 1294. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1295. msgid " (by section)"
 1296. msgstr " (per secció)"
 1297. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1298. msgid " (avail., section)"
 1299. msgstr " (disp., secció)"
 1300. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1301. msgid " (status, section)"
 1302. msgstr " (estat, secció)"
 1303. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1304. msgid " (by priority)"
 1305. msgstr " (per prioritat)"
 1306. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1307. msgid " (avail., priority)"
 1308. msgstr " (disp., prioritat)"
 1309. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1310. msgid " (status, priority)"
 1311. msgstr " (estat, prioritat)"
 1312. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1313. msgid " (alphabetically)"
 1314. msgstr " (alfabèticament)"
 1315. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1316. msgid " (by availability)"
 1317. msgstr " (per disponibilitat)"
 1318. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1319. msgid " (by status)"
 1320. msgstr " (per estat)"
 1321. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1322. msgid " mark:+/=/- terse:v help:?"
 1323. msgstr " marca:+/=/- concís:v ajuda:?"
 1324. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1325. msgid " mark:+/=/- verbose:v help:?"
 1326. msgstr " marca:+/=/- depuració:v ajuda:?"
 1327. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1328. msgid " terse:v help:?"
 1329. msgstr " concís:v ajuda:?"
 1330. #: dselect/pkgdisplay.cc
 1331. msgid " verbose:v help:?"
 1332. msgstr " depuració:v ajuda:?"
 1333. #: dselect/pkginfo.cc
 1334. msgid ""
 1335. "The line you have highlighted represents many packages; if you ask to "
 1336. "install, remove, hold, etc. it you will affect all the packages which match "
 1337. "the criterion shown.\n"
 1338. "\n"
 1339. "If you move the highlight to a line for a particular package you will see "
 1340. "information about that package displayed here.\n"
 1341. "You can use 'o' and 'O' to change the sort order and give yourself the "
 1342. "opportunity to mark packages in different kinds of groups."
 1343. msgstr ""
 1344. "La línia que heu ressaltat representa molts paquets. Si demaneu que "
 1345. "s'instal·lin, desinstal·lin, mantinguin, etc. això afectarà a tots els "
 1346. "paquets que compleixin el criteri indicat.\n"
 1347. "\n"
 1348. "Si desplaceu l'indicatiu de ressaltat a una línia d'un paquet determinat se "
 1349. "vos mostrarà informació referent a aquest paquet.\n"
 1350. "Podeu emprar «o» i «O» per a canviar l'ordre dels paquets llistats permetent-"
 1351. "vos marcar els paquets per diferents classes o grups."
 1352. #: dselect/pkginfo.cc
 1353. msgid "Interrelationships"
 1354. msgstr "Interrelacions"
 1355. #: dselect/pkginfo.cc
 1356. msgid "No description available."
 1357. msgstr "No hi ha cap descripció disponible."
 1358. #: dselect/pkginfo.cc
 1359. msgid "Installed control file information"
 1360. msgstr "Informació del fitxer de control instal·lada"
 1361. #: dselect/pkginfo.cc
 1362. msgid "Available control file information"
 1363. msgstr "Informació del fitxer de control disponible"
 1364. #: dselect/pkglist.cc
 1365. msgid "there are no packages"
 1366. msgstr "no hi ha paquets"
 1367. #: dselect/pkglist.cc
 1368. msgid "invalid search option given"
 1369. msgstr "s'ha donat una opció de recerca no vàlida"
 1370. #: dselect/pkglist.cc
 1371. msgid "error in regular expression"
 1372. msgstr "error en l'expressió regular"
 1373. #: dselect/pkgsublist.cc
 1374. msgid " does not appear to be available\n"
 1375. msgstr " no sembla estar disponible\n"
 1376. #: dselect/pkgsublist.cc
 1377. msgid " or "
 1378. msgstr " o "
 1379. #: dselect/pkgtop.cc
 1380. msgid "All"
 1381. msgstr "Tots"
 1382. #: dselect/pkgtop.cc
 1383. msgid "All packages"
 1384. msgstr "Tots els paquets"
 1385. #: dselect/pkgtop.cc
 1386. #, c-format
 1387. msgid "%s packages without a section"
 1388. msgstr "%s paquets sense secció"
 1389. #: dselect/pkgtop.cc
 1390. #, c-format
 1391. msgid "%s packages in section %s"
 1392. msgstr "%s paquets en la secció %s"
 1393. #: dselect/pkgtop.cc
 1394. #, c-format
 1395. msgid "%s %s packages"
 1396. msgstr "Paquets %s %s"
 1397. #: dselect/pkgtop.cc
 1398. #, c-format
 1399. msgid "%s %s packages without a section"
 1400. msgstr "Paquets %s %s sense secció"
 1401. #: dselect/pkgtop.cc
 1402. #, c-format
 1403. msgid "%s %s packages in section %s"
 1404. msgstr "Paquets %s %s en la secció %s"
 1405. #: dselect/pkgtop.cc
 1406. #, c-format
 1407. msgid "%-*s %s%s%s; %s (was: %s). %s"
 1408. msgstr "%-*s %s%s%s; %s (era: %s). %s"
 1409. #~ msgid "failed to re-block SIGWINCH"
 1410. #~ msgstr "no s'ha pogut tornar a blocar SIGWINCH"
 1411. #~ msgid "Actions:\n"
 1412. #~ msgstr "Accions:\n"
 1413. #~ msgid "Colours:\n"
 1414. #~ msgstr "Colors:\n"
 1415. #~ msgid "Attributes:\n"
 1416. #~ msgstr "Atributs:\n"
 1417. #~ msgid "EOF before option name start"
 1418. #~ msgstr "EOF abans de que comenci el nom de l'opció"
 1419. #~ msgid "EOF before summary"
 1420. #~ msgstr "EOF abans del resum"
 1421. #~ msgid "!Bug!"
 1422. #~ msgstr "!Error!"
 1423. #~ msgid "Updated"
 1424. #~ msgstr "Amb actualització disponible"
 1425. #~ msgid "Up-to-date"
 1426. #~ msgstr "Actualitzat"
 1427. #~ msgid "Updated packages (newer version is available)"
 1428. #~ msgstr "Actualització disponible"
 1429. #~ msgid "Available packages (not currently installed)"
 1430. #~ msgstr "Paquets disponibles (no instal·lats actualment)"
 1431. #~ msgid "unable to open new option file `%.250s'"
 1432. #~ msgstr "no es pot obrir el fitxer d'opcions nou «%.250s»"
 1433. #~ msgid "unable to close new option file `%.250s'"
 1434. #~ msgstr "no es pot tancar el fitxer d'opcions nou «%.250s»"
 1435. #~ msgid "unable to install new option as `%.250s'"
 1436. #~ msgstr "no es pot instal·lar l'opció nova com a «%.250s»"
 1437. #~ msgid "returned error exit status %d.\n"
 1438. #~ msgstr "retorna l'eixida d'error %d.\n"
 1439. #~ msgid "was interrupted.\n"
 1440. #~ msgstr "s'ha interromput.\n"
 1441. #~ msgid "was terminated by a signal: %s.\n"
 1442. #~ msgstr "s'ha finalitzat pel senyal: %s.\n"
 1443. #~ msgid "(It left a coredump.)\n"
 1444. #~ msgstr "(Ha deixat un bolcat de memòria.)\n"
 1445. #~ msgid "failed with an unknown wait return code %d.\n"
 1446. #~ msgstr "ha fallat retornant un codi d'estat en espera desconegut %d.\n"
 1447. #~ msgid "unable to run %.250s process `%.250s'"
 1448. #~ msgstr "no es pot executar el procés %.250s «%.250s»"
 1449. #~ msgid "failed config"
 1450. #~ msgstr "configuració fallida"
 1451. #~ msgid "unable to wait for %.250s"
 1452. #~ msgstr "no es pot fer «wait» en %.250s"
 1453. #~ msgid "got wrong child's status - asked for %ld, got %ld"
 1454. #~ msgstr "s'ha obtingut un estat equivocat - s'esperava %ld, s'ha rebut %ld"
 1455. #~ msgid "Recommended"
 1456. #~ msgstr "Recomanat"
 1457. #~ msgid "Contrib"
 1458. #~ msgstr "Contrib"
 1459. #~ msgid "Rec"
 1460. #~ msgstr "Rec"
 1461. #~ msgid "Ctb"
 1462. #~ msgstr "Ctb"
 1463. #~ msgid "[none]"
 1464. #~ msgstr "[cap]"
 1465. #~ msgid "error un-catching signal %d: %s\n"
 1466. #~ msgstr "s'ha produït un error en desassignar el senyal %d: %s\n"
 1467. #~ msgid "unable to ignore signal %d before running %.250s"
 1468. #~ msgstr "no es pot ignorar el senyal %d abans d'executar %.250s"
 1469. #~ msgid "(no clientdata)"
 1470. #~ msgstr "(no hi ha dades del client)"
 1471. #~ msgid "<null>"
 1472. #~ msgstr "<nul>"
 1473. #~ msgid "interrelationships affecting "
 1474. #~ msgstr "interrelacions que afecten "
 1475. #~ msgid "description of "
 1476. #~ msgstr "descripció de "
 1477. #~ msgid "description"
 1478. #~ msgstr "descripció"
 1479. #~ msgid "currently installed control info"
 1480. #~ msgstr "info. de control actualment instal·lada"
 1481. #~ msgid "available version of control info for "
 1482. #~ msgstr "info. de control de la versió disponible de "