he.po 66 KB


 1. # English translation of apt_po.
 2. # This file is put in the public domain.
 3. # Lior Kaplan <webmaster@guides.co.il>, 2004.
 4. #
 5. #
 6. msgid ""
 7. msgstr ""
 8. "Project-Id-Version: apt 0.5.25\n"
 9. "Report-Msgid-Bugs-To: APT Development Team <deity@lists.debian.org>\n"
 10. "POT-Creation-Date: 2010-01-01 19:13+0100\n"
 11. "PO-Revision-Date: 2004-06-10 19:58+0300\n"
 12. "Last-Translator: Lior Kaplan <webmaster@guides.co.il>\n"
 13. "Language: he\n"
 14. "Language-Team: Hebrew\n"
 15. "MIME-Version: 1.0\n"
 16. "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 17. "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 18. #: cmdline/apt-cache.cc:141
 19. #, c-format
 20. msgid "Package %s version %s has an unmet dep:\n"
 21. msgstr "לחבילה %s בגרסה %s יש תלויות שלא נענו:\n"
 22. #: cmdline/apt-cache.cc:181 cmdline/apt-cache.cc:550 cmdline/apt-cache.cc:644
 23. #: cmdline/apt-cache.cc:797 cmdline/apt-cache.cc:1021
 24. #: cmdline/apt-cache.cc:1423 cmdline/apt-cache.cc:1575
 25. #, c-format
 26. msgid "Unable to locate package %s"
 27. msgstr "לא מצליח לאתר את החבילה %s"
 28. #: cmdline/apt-cache.cc:245
 29. msgid "Total package names: "
 30. msgstr ""
 31. #: cmdline/apt-cache.cc:285
 32. msgid " Normal packages: "
 33. msgstr "חבילות נורמליות:"
 34. #: cmdline/apt-cache.cc:286
 35. msgid " Pure virtual packages: "
 36. msgstr "חבילות וירטואליות לחלוטין:"
 37. #: cmdline/apt-cache.cc:287
 38. msgid " Single virtual packages: "
 39. msgstr ""
 40. #: cmdline/apt-cache.cc:288
 41. msgid " Mixed virtual packages: "
 42. msgstr ""
 43. #: cmdline/apt-cache.cc:289
 44. msgid " Missing: "
 45. msgstr "חסרות:"
 46. #: cmdline/apt-cache.cc:291
 47. msgid "Total distinct versions: "
 48. msgstr ""
 49. #: cmdline/apt-cache.cc:293
 50. msgid "Total distinct descriptions: "
 51. msgstr ""
 52. #: cmdline/apt-cache.cc:295
 53. msgid "Total dependencies: "
 54. msgstr ""
 55. #: cmdline/apt-cache.cc:298
 56. msgid "Total ver/file relations: "
 57. msgstr ""
 58. #: cmdline/apt-cache.cc:300
 59. msgid "Total Desc/File relations: "
 60. msgstr ""
 61. #: cmdline/apt-cache.cc:302
 62. msgid "Total Provides mappings: "
 63. msgstr ""
 64. #: cmdline/apt-cache.cc:314
 65. msgid "Total globbed strings: "
 66. msgstr ""
 67. #: cmdline/apt-cache.cc:328
 68. msgid "Total dependency version space: "
 69. msgstr ""
 70. #: cmdline/apt-cache.cc:333
 71. msgid "Total slack space: "
 72. msgstr ""
 73. #: cmdline/apt-cache.cc:341
 74. msgid "Total space accounted for: "
 75. msgstr ""
 76. #: cmdline/apt-cache.cc:469 cmdline/apt-cache.cc:1221
 77. #, c-format
 78. msgid "Package file %s is out of sync."
 79. msgstr "קובץ החבילה %s לא מסונכרן."
 80. #: cmdline/apt-cache.cc:1297
 81. msgid "You must give exactly one pattern"
 82. msgstr "אתה חייב לתת בדיוק תבנית אחת"
 83. #: cmdline/apt-cache.cc:1451
 84. msgid "No packages found"
 85. msgstr "לא נמצאו חבילות"
 86. #: cmdline/apt-cache.cc:1528
 87. msgid "Package files:"
 88. msgstr "קבצי חבילה:"
 89. #: cmdline/apt-cache.cc:1535 cmdline/apt-cache.cc:1622
 90. msgid "Cache is out of sync, can't x-ref a package file"
 91. msgstr ""
 92. #. Show any packages have explicit pins
 93. #: cmdline/apt-cache.cc:1549
 94. msgid "Pinned packages:"
 95. msgstr "חבילות נעוצות:"
 96. #: cmdline/apt-cache.cc:1561 cmdline/apt-cache.cc:1602
 97. msgid "(not found)"
 98. msgstr "(לא נמצא)"
 99. #. Installed version
 100. #: cmdline/apt-cache.cc:1582
 101. msgid " Installed: "
 102. msgstr "מותקן:"
 103. #: cmdline/apt-cache.cc:1584 cmdline/apt-cache.cc:1592
 104. msgid "(none)"
 105. msgstr "(none)"
 106. #. Candidate Version
 107. #: cmdline/apt-cache.cc:1589
 108. msgid " Candidate: "
 109. msgstr "מועמדים:"
 110. #: cmdline/apt-cache.cc:1599
 111. msgid " Package pin: "
 112. msgstr "נעץ חבילה:"
 113. #. Show the priority tables
 114. #: cmdline/apt-cache.cc:1608
 115. msgid " Version table:"
 116. msgstr ""
 117. #: cmdline/apt-cache.cc:1718 cmdline/apt-cdrom.cc:134 cmdline/apt-config.cc:70
 118. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc:225 ftparchive/apt-ftparchive.cc:547
 119. #: cmdline/apt-get.cc:2665 cmdline/apt-sortpkgs.cc:144
 120. #, fuzzy, c-format
 121. msgid "%s %s for %s compiled on %s %s\n"
 122. msgstr "%s %s בשביל %s %s קומפל על %s %s\n"
 123. #: cmdline/apt-cache.cc:1725
 124. msgid ""
 125. "Usage: apt-cache [options] command\n"
 126. " apt-cache [options] add file1 [file2 ...]\n"
 127. " apt-cache [options] showpkg pkg1 [pkg2 ...]\n"
 128. " apt-cache [options] showsrc pkg1 [pkg2 ...]\n"
 129. "\n"
 130. "apt-cache is a low-level tool used to manipulate APT's binary\n"
 131. "cache files, and query information from them\n"
 132. "\n"
 133. "Commands:\n"
 134. " add - Add a package file to the source cache\n"
 135. " gencaches - Build both the package and source cache\n"
 136. " showpkg - Show some general information for a single package\n"
 137. " showsrc - Show source records\n"
 138. " stats - Show some basic statistics\n"
 139. " dump - Show the entire file in a terse form\n"
 140. " dumpavail - Print an available file to stdout\n"
 141. " unmet - Show unmet dependencies\n"
 142. " search - Search the package list for a regex pattern\n"
 143. " show - Show a readable record for the package\n"
 144. " depends - Show raw dependency information for a package\n"
 145. " rdepends - Show reverse dependency information for a package\n"
 146. " pkgnames - List the names of all packages in the system\n"
 147. " dotty - Generate package graphs for GraphViz\n"
 148. " xvcg - Generate package graphs for xvcg\n"
 149. " policy - Show policy settings\n"
 150. "\n"
 151. "Options:\n"
 152. " -h This help text.\n"
 153. " -p=? The package cache.\n"
 154. " -s=? The source cache.\n"
 155. " -q Disable progress indicator.\n"
 156. " -i Show only important deps for the unmet command.\n"
 157. " -c=? Read this configuration file\n"
 158. " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 159. "See the apt-cache(8) and apt.conf(5) manual pages for more information.\n"
 160. msgstr ""
 161. #: cmdline/apt-cdrom.cc:77
 162. msgid "Please provide a name for this Disc, such as 'Debian 5.0.3 Disk 1'"
 163. msgstr ""
 164. #: cmdline/apt-cdrom.cc:92
 165. msgid "Please insert a Disc in the drive and press enter"
 166. msgstr ""
 167. #: cmdline/apt-cdrom.cc:114
 168. msgid "Repeat this process for the rest of the CDs in your set."
 169. msgstr ""
 170. #: cmdline/apt-config.cc:41
 171. msgid "Arguments not in pairs"
 172. msgstr ""
 173. #: cmdline/apt-config.cc:76
 174. msgid ""
 175. "Usage: apt-config [options] command\n"
 176. "\n"
 177. "apt-config is a simple tool to read the APT config file\n"
 178. "\n"
 179. "Commands:\n"
 180. " shell - Shell mode\n"
 181. " dump - Show the configuration\n"
 182. "\n"
 183. "Options:\n"
 184. " -h This help text.\n"
 185. " -c=? Read this configuration file\n"
 186. " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 187. msgstr ""
 188. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc:98
 189. #, c-format
 190. msgid "%s not a valid DEB package."
 191. msgstr "%s הוא לא חבילת DEB תקינה."
 192. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc:232
 193. msgid ""
 194. "Usage: apt-extracttemplates file1 [file2 ...]\n"
 195. "\n"
 196. "apt-extracttemplates is a tool to extract config and template info\n"
 197. "from debian packages\n"
 198. "\n"
 199. "Options:\n"
 200. " -h This help text\n"
 201. " -t Set the temp dir\n"
 202. " -c=? Read this configuration file\n"
 203. " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 204. msgstr ""
 205. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc:267 apt-pkg/pkgcachegen.cc:830
 206. #, c-format
 207. msgid "Unable to write to %s"
 208. msgstr "לא מצליח לכתוב ל-%s"
 209. #: cmdline/apt-extracttemplates.cc:310
 210. msgid "Cannot get debconf version. Is debconf installed?"
 211. msgstr "לא מצליח לקבל את גרסת debconf. האם debconf מותקן?"
 212. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc:164 ftparchive/apt-ftparchive.cc:338
 213. msgid "Package extension list is too long"
 214. msgstr ""
 215. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc:166 ftparchive/apt-ftparchive.cc:180
 216. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc:203 ftparchive/apt-ftparchive.cc:253
 217. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc:267 ftparchive/apt-ftparchive.cc:289
 218. #, c-format
 219. msgid "Error processing directory %s"
 220. msgstr "שגיאה בעיבוד ספריה %s"
 221. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc:251
 222. msgid "Source extension list is too long"
 223. msgstr ""
 224. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc:368
 225. msgid "Error writing header to contents file"
 226. msgstr ""
 227. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc:398
 228. #, c-format
 229. msgid "Error processing contents %s"
 230. msgstr ""
 231. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc:553
 232. msgid ""
 233. "Usage: apt-ftparchive [options] command\n"
 234. "Commands: packages binarypath [overridefile [pathprefix]]\n"
 235. " sources srcpath [overridefile [pathprefix]]\n"
 236. " contents path\n"
 237. " release path\n"
 238. " generate config [groups]\n"
 239. " clean config\n"
 240. "\n"
 241. "apt-ftparchive generates index files for Debian archives. It supports\n"
 242. "many styles of generation from fully automated to functional replacements\n"
 243. "for dpkg-scanpackages and dpkg-scansources\n"
 244. "\n"
 245. "apt-ftparchive generates Package files from a tree of .debs. The\n"
 246. "Package file contains the contents of all the control fields from\n"
 247. "each package as well as the MD5 hash and filesize. An override file\n"
 248. "is supported to force the value of Priority and Section.\n"
 249. "\n"
 250. "Similarly apt-ftparchive generates Sources files from a tree of .dscs.\n"
 251. "The --source-override option can be used to specify a src override file\n"
 252. "\n"
 253. "The 'packages' and 'sources' command should be run in the root of the\n"
 254. "tree. BinaryPath should point to the base of the recursive search and \n"
 255. "override file should contain the override flags. Pathprefix is\n"
 256. "appended to the filename fields if present. Example usage from the \n"
 257. "Debian archive:\n"
 258. " apt-ftparchive packages dists/potato/main/binary-i386/ > \\\n"
 259. " dists/potato/main/binary-i386/Packages\n"
 260. "\n"
 261. "Options:\n"
 262. " -h This help text\n"
 263. " --md5 Control MD5 generation\n"
 264. " -s=? Source override file\n"
 265. " -q Quiet\n"
 266. " -d=? Select the optional caching database\n"
 267. " --no-delink Enable delinking debug mode\n"
 268. " --contents Control contents file generation\n"
 269. " -c=? Read this configuration file\n"
 270. " -o=? Set an arbitrary configuration option"
 271. msgstr ""
 272. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc:759
 273. msgid "No selections matched"
 274. msgstr "אין התאמות"
 275. #: ftparchive/apt-ftparchive.cc:832
 276. #, c-format
 277. msgid "Some files are missing in the package file group `%s'"
 278. msgstr "חלק מהקבצים חסרים בקבוצת קבצי החבילה `%s'"
 279. #: ftparchive/cachedb.cc:43
 280. #, c-format
 281. msgid "DB was corrupted, file renamed to %s.old"
 282. msgstr "מסד הנתונים אינו תקין, הקובץ הועבר ל-%s.old"
 283. #: ftparchive/cachedb.cc:61
 284. #, c-format
 285. msgid "DB is old, attempting to upgrade %s"
 286. msgstr "מסד הנתונים ישן, מנסה לשדרג ל-%s"
 287. #: ftparchive/cachedb.cc:72
 288. msgid ""
 289. "DB format is invalid. If you upgraded from a older version of apt, please "
 290. "remove and re-create the database."
 291. msgstr ""
 292. #: ftparchive/cachedb.cc:77
 293. #, c-format
 294. msgid "Unable to open DB file %s: %s"
 295. msgstr "לא מצליח לפתוח את קובץ מסד הנתונים %s: %s"
 296. #: ftparchive/cachedb.cc:123 apt-inst/extract.cc:178 apt-inst/extract.cc:190
 297. #: apt-inst/extract.cc:207 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:117
 298. #, c-format
 299. msgid "Failed to stat %s"
 300. msgstr ""
 301. #: ftparchive/cachedb.cc:238
 302. msgid "Archive has no control record"
 303. msgstr ""
 304. #: ftparchive/cachedb.cc:444
 305. msgid "Unable to get a cursor"
 306. msgstr ""
 307. #: ftparchive/writer.cc:76
 308. #, c-format
 309. msgid "W: Unable to read directory %s\n"
 310. msgstr "W: לא מצליח לקרוא את הספריה %s\n"
 311. #: ftparchive/writer.cc:81
 312. #, c-format
 313. msgid "W: Unable to stat %s\n"
 314. msgstr ""
 315. #: ftparchive/writer.cc:132
 316. msgid "E: "
 317. msgstr "E: "
 318. #: ftparchive/writer.cc:134
 319. msgid "W: "
 320. msgstr "W: "
 321. #: ftparchive/writer.cc:141
 322. msgid "E: Errors apply to file "
 323. msgstr "E: שגיאות תקפות לקובץ"
 324. #: ftparchive/writer.cc:158 ftparchive/writer.cc:188
 325. #, c-format
 326. msgid "Failed to resolve %s"
 327. msgstr "כשלון בפענוח %s"
 328. #: ftparchive/writer.cc:170
 329. msgid "Tree walking failed"
 330. msgstr ""
 331. #: ftparchive/writer.cc:195
 332. #, c-format
 333. msgid "Failed to open %s"
 334. msgstr "כשלון בפתיחת %s"
 335. #: ftparchive/writer.cc:254
 336. #, c-format
 337. msgid " DeLink %s [%s]\n"
 338. msgstr ""
 339. #: ftparchive/writer.cc:262
 340. #, c-format
 341. msgid "Failed to readlink %s"
 342. msgstr ""
 343. #: ftparchive/writer.cc:266
 344. #, c-format
 345. msgid "Failed to unlink %s"
 346. msgstr ""
 347. #: ftparchive/writer.cc:273
 348. #, c-format
 349. msgid "*** Failed to link %s to %s"
 350. msgstr "*** כשלון בקישור %s ל-%s"
 351. #: ftparchive/writer.cc:283
 352. #, c-format
 353. msgid " DeLink limit of %sB hit.\n"
 354. msgstr ""
 355. #: ftparchive/writer.cc:388
 356. msgid "Archive had no package field"
 357. msgstr ""
 358. #: ftparchive/writer.cc:396 ftparchive/writer.cc:627
 359. #, c-format
 360. msgid " %s has no override entry\n"
 361. msgstr ""
 362. #: ftparchive/writer.cc:457 ftparchive/writer.cc:715
 363. #, c-format
 364. msgid " %s maintainer is %s not %s\n"
 365. msgstr "המתחזק של %s הוא %s ולא %s\n"
 366. #: ftparchive/writer.cc:637
 367. #, c-format
 368. msgid " %s has no source override entry\n"
 369. msgstr ""
 370. #: ftparchive/writer.cc:641
 371. #, c-format
 372. msgid " %s has no binary override entry either\n"
 373. msgstr ""
 374. #: ftparchive/contents.cc:321
 375. #, c-format
 376. msgid "Internal error, could not locate member %s"
 377. msgstr ""
 378. #: ftparchive/contents.cc:358 ftparchive/contents.cc:389
 379. msgid "realloc - Failed to allocate memory"
 380. msgstr "realloc - כשלון בהקצאת זיכרון"
 381. #: ftparchive/override.cc:34 ftparchive/override.cc:142
 382. #, c-format
 383. msgid "Unable to open %s"
 384. msgstr "לא מצליח לפתוח את %s"
 385. #: ftparchive/override.cc:60 ftparchive/override.cc:166
 386. #, c-format
 387. msgid "Malformed override %s line %lu #1"
 388. msgstr ""
 389. #: ftparchive/override.cc:74 ftparchive/override.cc:178
 390. #, c-format
 391. msgid "Malformed override %s line %lu #2"
 392. msgstr ""
 393. #: ftparchive/override.cc:88 ftparchive/override.cc:191
 394. #, c-format
 395. msgid "Malformed override %s line %lu #3"
 396. msgstr ""
 397. #: ftparchive/override.cc:127 ftparchive/override.cc:201
 398. #, c-format
 399. msgid "Failed to read the override file %s"
 400. msgstr ""
 401. #: ftparchive/multicompress.cc:72
 402. #, c-format
 403. msgid "Unknown compression algorithm '%s'"
 404. msgstr "'%s' אלגוריתם דחיה לא ידוע"
 405. #: ftparchive/multicompress.cc:102
 406. #, c-format
 407. msgid "Compressed output %s needs a compression set"
 408. msgstr ""
 409. #: ftparchive/multicompress.cc:169 methods/rsh.cc:91
 410. msgid "Failed to create IPC pipe to subprocess"
 411. msgstr ""
 412. #: ftparchive/multicompress.cc:195
 413. msgid "Failed to create FILE*"
 414. msgstr ""
 415. #: ftparchive/multicompress.cc:198
 416. msgid "Failed to fork"
 417. msgstr "כשלון בביצוע fork"
 418. #: ftparchive/multicompress.cc:212
 419. msgid "Compress child"
 420. msgstr ""
 421. #: ftparchive/multicompress.cc:235
 422. #, c-format
 423. msgid "Internal error, failed to create %s"
 424. msgstr "שגיאה פנימית, כלשון ביצירת %s"
 425. #: ftparchive/multicompress.cc:286
 426. msgid "Failed to create subprocess IPC"
 427. msgstr ""
 428. #: ftparchive/multicompress.cc:321
 429. msgid "Failed to exec compressor "
 430. msgstr ""
 431. #: ftparchive/multicompress.cc:360
 432. msgid "decompressor"
 433. msgstr ""
 434. #: ftparchive/multicompress.cc:403
 435. msgid "IO to subprocess/file failed"
 436. msgstr ""
 437. #: ftparchive/multicompress.cc:455
 438. msgid "Failed to read while computing MD5"
 439. msgstr ""
 440. #: ftparchive/multicompress.cc:472
 441. #, c-format
 442. msgid "Problem unlinking %s"
 443. msgstr ""
 444. #: ftparchive/multicompress.cc:487 apt-inst/extract.cc:185
 445. #, c-format
 446. msgid "Failed to rename %s to %s"
 447. msgstr "כשלון בשינוי השם %s ל-%s"
 448. #: cmdline/apt-get.cc:127
 449. msgid "Y"
 450. msgstr "Y"
 451. #: cmdline/apt-get.cc:149 cmdline/apt-get.cc:1730
 452. #, c-format
 453. msgid "Regex compilation error - %s"
 454. msgstr ""
 455. #: cmdline/apt-get.cc:244
 456. msgid "The following packages have unmet dependencies:"
 457. msgstr "לחבילות הבאות יש תלויות שלא נענו:"
 458. #: cmdline/apt-get.cc:334
 459. #, c-format
 460. msgid "but %s is installed"
 461. msgstr "אבל %s מותקנת"
 462. #: cmdline/apt-get.cc:336
 463. #, c-format
 464. msgid "but %s is to be installed"
 465. msgstr "אבל %s הולכת להיות מותקנת"
 466. #: cmdline/apt-get.cc:343
 467. msgid "but it is not installable"
 468. msgstr "אבל היא אינה ניתנת להתקנה"
 469. #: cmdline/apt-get.cc:345
 470. msgid "but it is a virtual package"
 471. msgstr "אבל היא חבילה וירטואלית"
 472. #: cmdline/apt-get.cc:348
 473. msgid "but it is not installed"
 474. msgstr "אבל היא לא מותקנת"
 475. #: cmdline/apt-get.cc:348
 476. msgid "but it is not going to be installed"
 477. msgstr "אבל היא אינה הולכת להיות מותקנת"
 478. #: cmdline/apt-get.cc:353
 479. msgid " or"
 480. msgstr "או"
 481. #: cmdline/apt-get.cc:382
 482. msgid "The following NEW packages will be installed:"
 483. msgstr "החבילות החדשות הבאות הולכות להיות מותקנות:"
 484. #: cmdline/apt-get.cc:408
 485. msgid "The following packages will be REMOVED:"
 486. msgstr "החבילות הבאות יוסרו:"
 487. #: cmdline/apt-get.cc:430
 488. msgid "The following packages have been kept back:"
 489. msgstr "החבילות הבאות מעובות:"
 490. #: cmdline/apt-get.cc:451
 491. msgid "The following packages will be upgraded:"
 492. msgstr "החבילות הבאות ישודרגו:"
 493. #: cmdline/apt-get.cc:472
 494. msgid "The following packages will be DOWNGRADED:"
 495. msgstr "החבילות הבאות ישודרגו מטה:"
 496. #: cmdline/apt-get.cc:492
 497. msgid "The following held packages will be changed:"
 498. msgstr "החבילות המחוזקות הבאות ישונו:"
 499. #: cmdline/apt-get.cc:545
 500. #, c-format
 501. msgid "%s (due to %s)"
 502. msgstr "%s (בגלל %s)"
 503. #: cmdline/apt-get.cc:553
 504. #, fuzzy
 505. msgid ""
 506. "WARNING: The following essential packages will be removed.\n"
 507. "This should NOT be done unless you know exactly what you are doing!"
 508. msgstr ""
 509. "א ז ה ר ה: החבילות החיוניות הבאות יוסרו\n"
 510. "על הפעולה להעשות *רק* אם אתה יודע מה אתה עושה!"
 511. #: cmdline/apt-get.cc:584
 512. #, c-format
 513. msgid "%lu upgraded, %lu newly installed, "
 514. msgstr "%lu משודרגים, %lu מותקנים חדשים, "
 515. #: cmdline/apt-get.cc:588
 516. #, c-format
 517. msgid "%lu reinstalled, "
 518. msgstr "%lu מותקנות מחדש, "
 519. #: cmdline/apt-get.cc:590
 520. #, c-format
 521. msgid "%lu downgraded, "
 522. msgstr "%lu משודרגות מטה, "
 523. #: cmdline/apt-get.cc:592
 524. #, c-format
 525. msgid "%lu to remove and %lu not upgraded.\n"
 526. msgstr "%lu יוסרו ו-%lu לא ישודרגו.\n"
 527. #: cmdline/apt-get.cc:596
 528. #, c-format
 529. msgid "%lu not fully installed or removed.\n"
 530. msgstr "%lu לא מותקנות לחלוטין או הוסרו.\n"
 531. #: cmdline/apt-get.cc:669
 532. msgid "Correcting dependencies..."
 533. msgstr "מתקן תלויות..."
 534. #: cmdline/apt-get.cc:672
 535. msgid " failed."
 536. msgstr "כשלון."
 537. #: cmdline/apt-get.cc:675
 538. msgid "Unable to correct dependencies"
 539. msgstr "לא מצליח לתקן תלויות"
 540. #: cmdline/apt-get.cc:678
 541. msgid "Unable to minimize the upgrade set"
 542. msgstr "א ז ה ר ה: החבילות החיוניות הבאות יוסרו"
 543. #: cmdline/apt-get.cc:680
 544. msgid " Done"
 545. msgstr "סיום"
 546. #: cmdline/apt-get.cc:684
 547. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these."
 548. msgstr "אולי תרצה להריץ 'apt-get -f install' כדי לתקן את אלו."
 549. #: cmdline/apt-get.cc:687
 550. msgid "Unmet dependencies. Try using -f."
 551. msgstr "תלויות שלא נענו. נסה להשתמש באפשרות -f."
 552. #: cmdline/apt-get.cc:712
 553. #, fuzzy
 554. msgid "WARNING: The following packages cannot be authenticated!"
 555. msgstr "החבילות הבאות ישודרגו:"
 556. #: cmdline/apt-get.cc:716
 557. msgid "Authentication warning overridden.\n"
 558. msgstr ""
 559. #: cmdline/apt-get.cc:723
 560. msgid "Install these packages without verification [y/N]? "
 561. msgstr ""
 562. #: cmdline/apt-get.cc:725
 563. msgid "Some packages could not be authenticated"
 564. msgstr ""
 565. #: cmdline/apt-get.cc:734 cmdline/apt-get.cc:890
 566. msgid "There are problems and -y was used without --force-yes"
 567. msgstr "היו בעיות והאפשרות -y היתה בשימוש ללא האפשרות --force-yes"
 568. #: cmdline/apt-get.cc:775
 569. msgid "Internal error, InstallPackages was called with broken packages!"
 570. msgstr ""
 571. #: cmdline/apt-get.cc:784
 572. msgid "Packages need to be removed but remove is disabled."
 573. msgstr ""
 574. #: cmdline/apt-get.cc:795
 575. msgid "Internal error, Ordering didn't finish"
 576. msgstr ""
 577. #: cmdline/apt-get.cc:811 cmdline/apt-get.cc:2072 cmdline/apt-get.cc:2105
 578. msgid "Unable to lock the download directory"
 579. msgstr "לא מצליח לנעול את ספרית ההורדה."
 580. #: cmdline/apt-get.cc:821 cmdline/apt-get.cc:2153 cmdline/apt-get.cc:2406
 581. #: apt-pkg/cachefile.cc:65
 582. msgid "The list of sources could not be read."
 583. msgstr "רשימת המקורות לא ניתנת לקריאה."
 584. #: cmdline/apt-get.cc:836
 585. msgid "How odd... The sizes didn't match, email apt@packages.debian.org"
 586. msgstr ""
 587. #: cmdline/apt-get.cc:841
 588. #, c-format
 589. msgid "Need to get %sB/%sB of archives.\n"
 590. msgstr "צריך לקבל %sB/%sB מתוך הארכיונים.\n"
 591. #: cmdline/apt-get.cc:844
 592. #, c-format
 593. msgid "Need to get %sB of archives.\n"
 594. msgstr "צריך לקבל %sB מתוך הארכיונים.\n"
 595. #: cmdline/apt-get.cc:849
 596. #, fuzzy, c-format
 597. msgid "After this operation, %sB of additional disk space will be used.\n"
 598. msgstr "אחרי פריסה %sB נוספים יהיו בשימוש.\n"
 599. #: cmdline/apt-get.cc:852
 600. #, fuzzy, c-format
 601. msgid "After this operation, %sB disk space will be freed.\n"
 602. msgstr "אחרי פריסה %sB נוספים ישוחררו.\n"
 603. #: cmdline/apt-get.cc:867 cmdline/apt-get.cc:870 cmdline/apt-get.cc:2249
 604. #: cmdline/apt-get.cc:2252
 605. #, fuzzy, c-format
 606. msgid "Couldn't determine free space in %s"
 607. msgstr "אין לך מספיק מקום פנוי ב-%s."
 608. #: cmdline/apt-get.cc:880
 609. #, c-format
 610. msgid "You don't have enough free space in %s."
 611. msgstr "אין לך מספיק מקום פנוי ב-%s."
 612. #: cmdline/apt-get.cc:896 cmdline/apt-get.cc:916
 613. msgid "Trivial Only specified but this is not a trivial operation."
 614. msgstr ""
 615. #: cmdline/apt-get.cc:898
 616. msgid "Yes, do as I say!"
 617. msgstr "כן, עשה כפי שאני אומר!"
 618. #: cmdline/apt-get.cc:900
 619. #, c-format
 620. msgid ""
 621. "You are about to do something potentially harmful.\n"
 622. "To continue type in the phrase '%s'\n"
 623. " ?] "
 624. msgstr ""
 625. #: cmdline/apt-get.cc:906 cmdline/apt-get.cc:925
 626. msgid "Abort."
 627. msgstr "בטל."
 628. #: cmdline/apt-get.cc:921
 629. #, fuzzy
 630. msgid "Do you want to continue [Y/n]? "
 631. msgstr "האם אתה רוצה להמשיך? [Y/n]"
 632. #: cmdline/apt-get.cc:993 cmdline/apt-get.cc:2303 apt-pkg/algorithms.cc:1389
 633. #, c-format
 634. msgid "Failed to fetch %s %s"
 635. msgstr "כשלון בהבאת %s %s"
 636. #: cmdline/apt-get.cc:1011
 637. msgid "Some files failed to download"
 638. msgstr "כשלון בהורדת חלק מהקבצים"
 639. #: cmdline/apt-get.cc:1012 cmdline/apt-get.cc:2312
 640. msgid "Download complete and in download only mode"
 641. msgstr "ההורדה הסתיימה במסגרת מצב הורדה בלבד."
 642. #: cmdline/apt-get.cc:1018
 643. msgid ""
 644. "Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-"
 645. "missing?"
 646. msgstr ""
 647. #: cmdline/apt-get.cc:1022
 648. msgid "--fix-missing and media swapping is not currently supported"
 649. msgstr ""
 650. #: cmdline/apt-get.cc:1027
 651. msgid "Unable to correct missing packages."
 652. msgstr ""
 653. #: cmdline/apt-get.cc:1028
 654. msgid "Aborting install."
 655. msgstr ""
 656. #: cmdline/apt-get.cc:1086
 657. #, c-format
 658. msgid "Note, selecting %s instead of %s\n"
 659. msgstr ""
 660. #: cmdline/apt-get.cc:1097
 661. #, c-format
 662. msgid "Skipping %s, it is already installed and upgrade is not set.\n"
 663. msgstr ""
 664. #: cmdline/apt-get.cc:1115
 665. #, c-format
 666. msgid "Package %s is not installed, so not removed\n"
 667. msgstr ""
 668. #: cmdline/apt-get.cc:1126
 669. #, c-format
 670. msgid "Package %s is a virtual package provided by:\n"
 671. msgstr ""
 672. #: cmdline/apt-get.cc:1138
 673. msgid " [Installed]"
 674. msgstr ""
 675. #: cmdline/apt-get.cc:1143
 676. msgid "You should explicitly select one to install."
 677. msgstr ""
 678. #: cmdline/apt-get.cc:1148
 679. #, c-format
 680. msgid ""
 681. "Package %s is not available, but is referred to by another package.\n"
 682. "This may mean that the package is missing, has been obsoleted, or\n"
 683. "is only available from another source\n"
 684. msgstr ""
 685. #: cmdline/apt-get.cc:1167
 686. msgid "However the following packages replace it:"
 687. msgstr ""
 688. #: cmdline/apt-get.cc:1170
 689. #, c-format
 690. msgid "Package %s has no installation candidate"
 691. msgstr ""
 692. #: cmdline/apt-get.cc:1190
 693. #, c-format
 694. msgid "Reinstallation of %s is not possible, it cannot be downloaded.\n"
 695. msgstr ""
 696. #: cmdline/apt-get.cc:1198
 697. #, c-format
 698. msgid "%s is already the newest version.\n"
 699. msgstr ""
 700. #: cmdline/apt-get.cc:1227
 701. #, c-format
 702. msgid "Release '%s' for '%s' was not found"
 703. msgstr ""
 704. #: cmdline/apt-get.cc:1229
 705. #, c-format
 706. msgid "Version '%s' for '%s' was not found"
 707. msgstr ""
 708. #: cmdline/apt-get.cc:1235
 709. #, c-format
 710. msgid "Selected version %s (%s) for %s\n"
 711. msgstr ""
 712. #. if (VerTag.empty() == false && Last == 0)
 713. #: cmdline/apt-get.cc:1311 cmdline/apt-get.cc:1379
 714. #, c-format
 715. msgid "Ignore unavailable version '%s' of package '%s'"
 716. msgstr ""
 717. #: cmdline/apt-get.cc:1313
 718. #, c-format
 719. msgid "Ignore unavailable target release '%s' of package '%s'"
 720. msgstr ""
 721. #: cmdline/apt-get.cc:1342
 722. #, c-format
 723. msgid "Picking '%s' as source package instead of '%s'\n"
 724. msgstr ""
 725. #: cmdline/apt-get.cc:1395
 726. msgid "The update command takes no arguments"
 727. msgstr ""
 728. #: cmdline/apt-get.cc:1408
 729. msgid "Unable to lock the list directory"
 730. msgstr ""
 731. #: cmdline/apt-get.cc:1464
 732. msgid "We are not supposed to delete stuff, can't start AutoRemover"
 733. msgstr ""
 734. #: cmdline/apt-get.cc:1513
 735. #, fuzzy
 736. msgid ""
 737. "The following packages were automatically installed and are no longer "
 738. "required:"
 739. msgstr "החבילות החדשות הבאות הולכות להיות מותקנות:"
 740. #: cmdline/apt-get.cc:1515
 741. #, fuzzy, c-format
 742. msgid "%lu packages were automatically installed and are no longer required.\n"
 743. msgstr "החבילות החדשות הבאות הולכות להיות מותקנות:"
 744. #: cmdline/apt-get.cc:1516
 745. msgid "Use '%s' to remove them."
 746. msgstr ""
 747. #: cmdline/apt-get.cc:1521
 748. msgid ""
 749. "Hmm, seems like the AutoRemover destroyed something which really\n"
 750. "shouldn't happen. Please file a bug report against apt."
 751. msgstr ""
 752. #.
 753. #. if (Packages == 1)
 754. #. {
 755. #. c1out << endl;
 756. #. c1out <<
 757. #. _("Since you only requested a single operation it is extremely likely that\n"
 758. #. "the package is simply not installable and a bug report against\n"
 759. #. "that package should be filed.") << endl;
 760. #. }
 761. #.
 762. #: cmdline/apt-get.cc:1524 cmdline/apt-get.cc:1814
 763. msgid "The following information may help to resolve the situation:"
 764. msgstr ""
 765. #: cmdline/apt-get.cc:1528
 766. #, fuzzy
 767. msgid "Internal Error, AutoRemover broke stuff"
 768. msgstr "שגיאה פנימית, כלשון ביצירת %s"
 769. #: cmdline/apt-get.cc:1547
 770. msgid "Internal error, AllUpgrade broke stuff"
 771. msgstr ""
 772. #: cmdline/apt-get.cc:1602
 773. #, c-format
 774. msgid "Couldn't find task %s"
 775. msgstr ""
 776. #: cmdline/apt-get.cc:1717 cmdline/apt-get.cc:1753
 777. #, c-format
 778. msgid "Couldn't find package %s"
 779. msgstr ""
 780. #: cmdline/apt-get.cc:1740
 781. #, c-format
 782. msgid "Note, selecting %s for regex '%s'\n"
 783. msgstr ""
 784. #: cmdline/apt-get.cc:1771
 785. #, fuzzy, c-format
 786. msgid "%s set to manually installed.\n"
 787. msgstr "אבל %s הולכת להיות מותקנת"
 788. #: cmdline/apt-get.cc:1784
 789. msgid "You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:"
 790. msgstr ""
 791. #: cmdline/apt-get.cc:1787
 792. msgid ""
 793. "Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a "
 794. "solution)."
 795. msgstr ""
 796. #: cmdline/apt-get.cc:1799
 797. msgid ""
 798. "Some packages could not be installed. This may mean that you have\n"
 799. "requested an impossible situation or if you are using the unstable\n"
 800. "distribution that some required packages have not yet been created\n"
 801. "or been moved out of Incoming."
 802. msgstr ""
 803. #: cmdline/apt-get.cc:1817
 804. msgid "Broken packages"
 805. msgstr ""
 806. #: cmdline/apt-get.cc:1846
 807. msgid "The following extra packages will be installed:"
 808. msgstr ""
 809. #: cmdline/apt-get.cc:1935
 810. msgid "Suggested packages:"
 811. msgstr ""
 812. #: cmdline/apt-get.cc:1936
 813. msgid "Recommended packages:"
 814. msgstr ""
 815. #: cmdline/apt-get.cc:1965
 816. msgid "Calculating upgrade"
 817. msgstr ""
 818. #: cmdline/apt-get.cc:1968 methods/ftp.cc:708 methods/connect.cc:112
 819. msgid "Failed"
 820. msgstr ""
 821. #: cmdline/apt-get.cc:1973
 822. msgid "Done"
 823. msgstr ""
 824. #: cmdline/apt-get.cc:2040 cmdline/apt-get.cc:2048
 825. #, fuzzy
 826. msgid "Internal error, problem resolver broke stuff"
 827. msgstr "שגיאה פנימית, כלשון ביצירת %s"
 828. #: cmdline/apt-get.cc:2148
 829. msgid "Must specify at least one package to fetch source for"
 830. msgstr ""
 831. #: cmdline/apt-get.cc:2178 cmdline/apt-get.cc:2424
 832. #, c-format
 833. msgid "Unable to find a source package for %s"
 834. msgstr ""
 835. #: cmdline/apt-get.cc:2227
 836. #, c-format
 837. msgid "Skipping already downloaded file '%s'\n"
 838. msgstr ""
 839. #: cmdline/apt-get.cc:2262
 840. #, c-format
 841. msgid "You don't have enough free space in %s"
 842. msgstr ""
 843. #: cmdline/apt-get.cc:2268
 844. #, c-format
 845. msgid "Need to get %sB/%sB of source archives.\n"
 846. msgstr ""
 847. #: cmdline/apt-get.cc:2271
 848. #, c-format
 849. msgid "Need to get %sB of source archives.\n"
 850. msgstr ""
 851. #: cmdline/apt-get.cc:2277
 852. #, c-format
 853. msgid "Fetch source %s\n"
 854. msgstr ""
 855. #: cmdline/apt-get.cc:2308
 856. msgid "Failed to fetch some archives."
 857. msgstr ""
 858. #: cmdline/apt-get.cc:2336
 859. #, c-format
 860. msgid "Skipping unpack of already unpacked source in %s\n"
 861. msgstr ""
 862. #: cmdline/apt-get.cc:2348
 863. #, c-format
 864. msgid "Unpack command '%s' failed.\n"
 865. msgstr ""
 866. #: cmdline/apt-get.cc:2349
 867. #, c-format
 868. msgid "Check if the 'dpkg-dev' package is installed.\n"
 869. msgstr ""
 870. #: cmdline/apt-get.cc:2366
 871. #, c-format
 872. msgid "Build command '%s' failed.\n"
 873. msgstr ""
 874. #: cmdline/apt-get.cc:2385
 875. msgid "Child process failed"
 876. msgstr ""
 877. #: cmdline/apt-get.cc:2401
 878. msgid "Must specify at least one package to check builddeps for"
 879. msgstr ""
 880. #: cmdline/apt-get.cc:2429
 881. #, c-format
 882. msgid "Unable to get build-dependency information for %s"
 883. msgstr ""
 884. #: cmdline/apt-get.cc:2449
 885. #, c-format
 886. msgid "%s has no build depends.\n"
 887. msgstr ""
 888. #: cmdline/apt-get.cc:2501
 889. #, c-format
 890. msgid ""
 891. "%s dependency for %s cannot be satisfied because the package %s cannot be "
 892. "found"
 893. msgstr ""
 894. #: cmdline/apt-get.cc:2554
 895. #, c-format
 896. msgid ""
 897. "%s dependency for %s cannot be satisfied because no available versions of "
 898. "package %s can satisfy version requirements"
 899. msgstr ""
 900. #: cmdline/apt-get.cc:2590
 901. #, c-format
 902. msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: Installed package %s is too new"
 903. msgstr ""
 904. #: cmdline/apt-get.cc:2617
 905. #, c-format
 906. msgid "Failed to satisfy %s dependency for %s: %s"
 907. msgstr ""
 908. #: cmdline/apt-get.cc:2633
 909. #, c-format
 910. msgid "Build-dependencies for %s could not be satisfied."
 911. msgstr ""
 912. #: cmdline/apt-get.cc:2638
 913. msgid "Failed to process build dependencies"
 914. msgstr ""
 915. #: cmdline/apt-get.cc:2670
 916. msgid "Supported modules:"
 917. msgstr ""
 918. #: cmdline/apt-get.cc:2711
 919. msgid ""
 920. "Usage: apt-get [options] command\n"
 921. " apt-get [options] install|remove pkg1 [pkg2 ...]\n"
 922. " apt-get [options] source pkg1 [pkg2 ...]\n"
 923. "\n"
 924. "apt-get is a simple command line interface for downloading and\n"
 925. "installing packages. The most frequently used commands are update\n"
 926. "and install.\n"
 927. "\n"
 928. "Commands:\n"
 929. " update - Retrieve new lists of packages\n"
 930. " upgrade - Perform an upgrade\n"
 931. " install - Install new packages (pkg is libc6 not libc6.deb)\n"
 932. " remove - Remove packages\n"
 933. " autoremove - Remove automatically all unused packages\n"
 934. " purge - Remove packages and config files\n"
 935. " source - Download source archives\n"
 936. " build-dep - Configure build-dependencies for source packages\n"
 937. " dist-upgrade - Distribution upgrade, see apt-get(8)\n"
 938. " dselect-upgrade - Follow dselect selections\n"
 939. " clean - Erase downloaded archive files\n"
 940. " autoclean - Erase old downloaded archive files\n"
 941. " check - Verify that there are no broken dependencies\n"
 942. "\n"
 943. "Options:\n"
 944. " -h This help text.\n"
 945. " -q Loggable output - no progress indicator\n"
 946. " -qq No output except for errors\n"
 947. " -d Download only - do NOT install or unpack archives\n"
 948. " -s No-act. Perform ordering simulation\n"
 949. " -y Assume Yes to all queries and do not prompt\n"
 950. " -f Attempt to correct a system with broken dependencies in place\n"
 951. " -m Attempt to continue if archives are unlocatable\n"
 952. " -u Show a list of upgraded packages as well\n"
 953. " -b Build the source package after fetching it\n"
 954. " -V Show verbose version numbers\n"
 955. " -c=? Read this configuration file\n"
 956. " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 957. "See the apt-get(8), sources.list(5) and apt.conf(5) manual\n"
 958. "pages for more information and options.\n"
 959. " This APT has Super Cow Powers.\n"
 960. msgstr ""
 961. #: cmdline/apt-get.cc:2879
 962. msgid ""
 963. "NOTE: This is only a simulation!\n"
 964. " %s needs root privileges for real execution.\n"
 965. " Keep also in mind that locking is deactivated,\n"
 966. " so don't depend on the relevance to the real current situation!\n"
 967. msgstr ""
 968. #: cmdline/acqprogress.cc:55
 969. #, c-format
 970. msgid "Hit:%lu %s"
 971. msgstr ""
 972. #: cmdline/acqprogress.cc:79
 973. #, c-format
 974. msgid "Get:%lu %s"
 975. msgstr ""
 976. #: cmdline/acqprogress.cc:110
 977. #, c-format
 978. msgid "Ign:%lu %s"
 979. msgstr ""
 980. #: cmdline/acqprogress.cc:114
 981. #, c-format
 982. msgid "Err:%lu %s"
 983. msgstr ""
 984. #: cmdline/acqprogress.cc:135
 985. #, c-format
 986. msgid "Fetched %sB in %s (%sB/s)\n"
 987. msgstr ""
 988. #: cmdline/acqprogress.cc:225
 989. #, c-format
 990. msgid " [Working]"
 991. msgstr ""
 992. #: cmdline/acqprogress.cc:271
 993. #, c-format
 994. msgid ""
 995. "Media change: please insert the disc labeled\n"
 996. " '%s'\n"
 997. "in the drive '%s' and press enter\n"
 998. msgstr ""
 999. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc:86
 1000. msgid "Unknown package record!"
 1001. msgstr ""
 1002. #: cmdline/apt-sortpkgs.cc:150
 1003. msgid ""
 1004. "Usage: apt-sortpkgs [options] file1 [file2 ...]\n"
 1005. "\n"
 1006. "apt-sortpkgs is a simple tool to sort package files. The -s option is used\n"
 1007. "to indicate what kind of file it is.\n"
 1008. "\n"
 1009. "Options:\n"
 1010. " -h This help text\n"
 1011. " -s Use source file sorting\n"
 1012. " -c=? Read this configuration file\n"
 1013. " -o=? Set an arbitrary configuration option, eg -o dir::cache=/tmp\n"
 1014. msgstr ""
 1015. #: dselect/install:32
 1016. msgid "Bad default setting!"
 1017. msgstr ""
 1018. #: dselect/install:51 dselect/install:83 dselect/install:87 dselect/install:94
 1019. #: dselect/install:105 dselect/update:45
 1020. msgid "Press enter to continue."
 1021. msgstr ""
 1022. #: dselect/install:91
 1023. msgid "Do you want to erase any previously downloaded .deb files?"
 1024. msgstr ""
 1025. #: dselect/install:101
 1026. msgid "Some errors occurred while unpacking. Packages that were installed"
 1027. msgstr ""
 1028. #: dselect/install:102
 1029. msgid "will be configured. This may result in duplicate errors"
 1030. msgstr ""
 1031. #: dselect/install:103
 1032. msgid "or errors caused by missing dependencies. This is OK, only the errors"
 1033. msgstr ""
 1034. #: dselect/install:104
 1035. msgid ""
 1036. "above this message are important. Please fix them and run [I]nstall again"
 1037. msgstr ""
 1038. #: dselect/update:30
 1039. msgid "Merging available information"
 1040. msgstr ""
 1041. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc:114
 1042. msgid "Failed to create pipes"
 1043. msgstr ""
 1044. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc:141
 1045. msgid "Failed to exec gzip "
 1046. msgstr ""
 1047. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc:178 apt-inst/contrib/extracttar.cc:204
 1048. msgid "Corrupted archive"
 1049. msgstr ""
 1050. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc:193
 1051. msgid "Tar checksum failed, archive corrupted"
 1052. msgstr ""
 1053. #: apt-inst/contrib/extracttar.cc:296
 1054. #, c-format
 1055. msgid "Unknown TAR header type %u, member %s"
 1056. msgstr ""
 1057. #: apt-inst/contrib/arfile.cc:70
 1058. msgid "Invalid archive signature"
 1059. msgstr ""
 1060. #: apt-inst/contrib/arfile.cc:78
 1061. msgid "Error reading archive member header"
 1062. msgstr ""
 1063. #: apt-inst/contrib/arfile.cc:90
 1064. #, c-format
 1065. msgid "Invalid archive member header %s"
 1066. msgstr ""
 1067. #: apt-inst/contrib/arfile.cc:102
 1068. msgid "Invalid archive member header"
 1069. msgstr ""
 1070. #: apt-inst/contrib/arfile.cc:128
 1071. msgid "Archive is too short"
 1072. msgstr ""
 1073. #: apt-inst/contrib/arfile.cc:132
 1074. msgid "Failed to read the archive headers"
 1075. msgstr ""
 1076. #: apt-inst/filelist.cc:380
 1077. msgid "DropNode called on still linked node"
 1078. msgstr ""
 1079. #: apt-inst/filelist.cc:412
 1080. msgid "Failed to locate the hash element!"
 1081. msgstr ""
 1082. #: apt-inst/filelist.cc:459
 1083. msgid "Failed to allocate diversion"
 1084. msgstr ""
 1085. #: apt-inst/filelist.cc:464
 1086. msgid "Internal error in AddDiversion"
 1087. msgstr ""
 1088. #: apt-inst/filelist.cc:477
 1089. #, c-format
 1090. msgid "Trying to overwrite a diversion, %s -> %s and %s/%s"
 1091. msgstr ""
 1092. #: apt-inst/filelist.cc:506
 1093. #, c-format
 1094. msgid "Double add of diversion %s -> %s"
 1095. msgstr ""
 1096. #: apt-inst/filelist.cc:549
 1097. #, c-format
 1098. msgid "Duplicate conf file %s/%s"
 1099. msgstr ""
 1100. #: apt-inst/dirstream.cc:41 apt-inst/dirstream.cc:46 apt-inst/dirstream.cc:49
 1101. #, fuzzy, c-format
 1102. msgid "Failed to write file %s"
 1103. msgstr "כשלון בפענוח %s"
 1104. #: apt-inst/dirstream.cc:92 apt-inst/dirstream.cc:100
 1105. #, c-format
 1106. msgid "Failed to close file %s"
 1107. msgstr ""
 1108. #: apt-inst/extract.cc:93 apt-inst/extract.cc:164
 1109. #, c-format
 1110. msgid "The path %s is too long"
 1111. msgstr ""
 1112. #: apt-inst/extract.cc:124
 1113. #, c-format
 1114. msgid "Unpacking %s more than once"
 1115. msgstr ""
 1116. #: apt-inst/extract.cc:134
 1117. #, c-format
 1118. msgid "The directory %s is diverted"
 1119. msgstr ""
 1120. #: apt-inst/extract.cc:144
 1121. #, c-format
 1122. msgid "The package is trying to write to the diversion target %s/%s"
 1123. msgstr ""
 1124. #: apt-inst/extract.cc:154 apt-inst/extract.cc:297
 1125. msgid "The diversion path is too long"
 1126. msgstr ""
 1127. #: apt-inst/extract.cc:240
 1128. #, c-format
 1129. msgid "The directory %s is being replaced by a non-directory"
 1130. msgstr ""
 1131. #: apt-inst/extract.cc:280
 1132. msgid "Failed to locate node in its hash bucket"
 1133. msgstr ""
 1134. #: apt-inst/extract.cc:284
 1135. msgid "The path is too long"
 1136. msgstr ""
 1137. #: apt-inst/extract.cc:414
 1138. #, c-format
 1139. msgid "Overwrite package match with no version for %s"
 1140. msgstr ""
 1141. #: apt-inst/extract.cc:431
 1142. #, c-format
 1143. msgid "File %s/%s overwrites the one in the package %s"
 1144. msgstr ""
 1145. #. Only warn if there are no sources.list.d.
 1146. #. Only warn if there is no sources.list file.
 1147. #: apt-inst/extract.cc:464 apt-pkg/contrib/configuration.cc:843
 1148. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:157 apt-pkg/sourcelist.cc:166
 1149. #: apt-pkg/sourcelist.cc:172 apt-pkg/sourcelist.cc:327 apt-pkg/acquire.cc:419
 1150. #: apt-pkg/init.cc:90 apt-pkg/init.cc:98 apt-pkg/clean.cc:33
 1151. #: apt-pkg/policy.cc:281 apt-pkg/policy.cc:287
 1152. #, c-format
 1153. msgid "Unable to read %s"
 1154. msgstr ""
 1155. #: apt-inst/extract.cc:491
 1156. #, c-format
 1157. msgid "Unable to stat %s"
 1158. msgstr ""
 1159. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:51 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:57
 1160. #, c-format
 1161. msgid "Failed to remove %s"
 1162. msgstr ""
 1163. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:106 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:108
 1164. #, c-format
 1165. msgid "Unable to create %s"
 1166. msgstr ""
 1167. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:114
 1168. #, c-format
 1169. msgid "Failed to stat %sinfo"
 1170. msgstr ""
 1171. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:119
 1172. msgid "The info and temp directories need to be on the same filesystem"
 1173. msgstr ""
 1174. #. Build the status cache
 1175. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:135 apt-pkg/pkgcachegen.cc:763
 1176. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:832 apt-pkg/pkgcachegen.cc:837
 1177. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:961
 1178. msgid "Reading package lists"
 1179. msgstr ""
 1180. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:176
 1181. #, c-format
 1182. msgid "Failed to change to the admin dir %sinfo"
 1183. msgstr ""
 1184. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:197 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:351
 1185. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:444
 1186. msgid "Internal error getting a package name"
 1187. msgstr ""
 1188. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:201 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:382
 1189. msgid "Reading file listing"
 1190. msgstr ""
 1191. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:212
 1192. #, c-format
 1193. msgid ""
 1194. "Failed to open the list file '%sinfo/%s'. If you cannot restore this file "
 1195. "then make it empty and immediately re-install the same version of the "
 1196. "package!"
 1197. msgstr ""
 1198. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:225 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:238
 1199. #, c-format
 1200. msgid "Failed reading the list file %sinfo/%s"
 1201. msgstr ""
 1202. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:262
 1203. msgid "Internal error getting a node"
 1204. msgstr ""
 1205. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:305
 1206. #, c-format
 1207. msgid "Failed to open the diversions file %sdiversions"
 1208. msgstr ""
 1209. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:320
 1210. msgid "The diversion file is corrupted"
 1211. msgstr ""
 1212. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:327 apt-inst/deb/dpkgdb.cc:332
 1213. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:337
 1214. #, c-format
 1215. msgid "Invalid line in the diversion file: %s"
 1216. msgstr ""
 1217. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:358
 1218. msgid "Internal error adding a diversion"
 1219. msgstr ""
 1220. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:379
 1221. msgid "The pkg cache must be initialized first"
 1222. msgstr ""
 1223. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:439
 1224. #, c-format
 1225. msgid "Failed to find a Package: header, offset %lu"
 1226. msgstr ""
 1227. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:461
 1228. #, c-format
 1229. msgid "Bad ConfFile section in the status file. Offset %lu"
 1230. msgstr ""
 1231. #: apt-inst/deb/dpkgdb.cc:466
 1232. #, c-format
 1233. msgid "Error parsing MD5. Offset %lu"
 1234. msgstr ""
 1235. #: apt-inst/deb/debfile.cc:38 apt-inst/deb/debfile.cc:43
 1236. #, c-format
 1237. msgid "This is not a valid DEB archive, missing '%s' member"
 1238. msgstr ""
 1239. #: apt-inst/deb/debfile.cc:50
 1240. #, c-format
 1241. msgid "This is not a valid DEB archive, it has no '%s', '%s' or '%s' member"
 1242. msgstr ""
 1243. #: apt-inst/deb/debfile.cc:110
 1244. #, c-format
 1245. msgid "Couldn't change to %s"
 1246. msgstr ""
 1247. #: apt-inst/deb/debfile.cc:140
 1248. msgid "Internal error, could not locate member"
 1249. msgstr ""
 1250. #: apt-inst/deb/debfile.cc:173
 1251. msgid "Failed to locate a valid control file"
 1252. msgstr ""
 1253. #: apt-inst/deb/debfile.cc:258
 1254. msgid "Unparsable control file"
 1255. msgstr ""
 1256. #: methods/cdrom.cc:200
 1257. #, c-format
 1258. msgid "Unable to read the cdrom database %s"
 1259. msgstr ""
 1260. #: methods/cdrom.cc:209
 1261. msgid ""
 1262. "Please use apt-cdrom to make this CD-ROM recognized by APT. apt-get update "
 1263. "cannot be used to add new CD-ROMs"
 1264. msgstr ""
 1265. #: methods/cdrom.cc:219
 1266. msgid "Wrong CD-ROM"
 1267. msgstr ""
 1268. #: methods/cdrom.cc:245
 1269. #, c-format
 1270. msgid "Unable to unmount the CD-ROM in %s, it may still be in use."
 1271. msgstr ""
 1272. #: methods/cdrom.cc:250
 1273. #, fuzzy
 1274. msgid "Disk not found."
 1275. msgstr "(לא נמצא)"
 1276. #: methods/cdrom.cc:258 methods/file.cc:79 methods/rsh.cc:264
 1277. msgid "File not found"
 1278. msgstr ""
 1279. #: methods/copy.cc:43 methods/gzip.cc:141 methods/gzip.cc:150
 1280. #: methods/rred.cc:234 methods/rred.cc:243
 1281. msgid "Failed to stat"
 1282. msgstr ""
 1283. #: methods/copy.cc:80 methods/gzip.cc:147 methods/rred.cc:240
 1284. msgid "Failed to set modification time"
 1285. msgstr ""
 1286. #: methods/file.cc:44
 1287. msgid "Invalid URI, local URIS must not start with //"
 1288. msgstr ""
 1289. #. Login must be before getpeername otherwise dante won't work.
 1290. #: methods/ftp.cc:168
 1291. msgid "Logging in"
 1292. msgstr ""
 1293. #: methods/ftp.cc:174
 1294. msgid "Unable to determine the peer name"
 1295. msgstr ""
 1296. #: methods/ftp.cc:179
 1297. msgid "Unable to determine the local name"
 1298. msgstr ""
 1299. #: methods/ftp.cc:210 methods/ftp.cc:238
 1300. #, c-format
 1301. msgid "The server refused the connection and said: %s"
 1302. msgstr ""
 1303. #: methods/ftp.cc:216
 1304. #, c-format
 1305. msgid "USER failed, server said: %s"
 1306. msgstr ""
 1307. #: methods/ftp.cc:223
 1308. #, c-format
 1309. msgid "PASS failed, server said: %s"
 1310. msgstr ""
 1311. #: methods/ftp.cc:243
 1312. msgid ""
 1313. "A proxy server was specified but no login script, Acquire::ftp::ProxyLogin "
 1314. "is empty."
 1315. msgstr ""
 1316. #: methods/ftp.cc:271
 1317. #, c-format
 1318. msgid "Login script command '%s' failed, server said: %s"
 1319. msgstr ""
 1320. #: methods/ftp.cc:297
 1321. #, c-format
 1322. msgid "TYPE failed, server said: %s"
 1323. msgstr ""
 1324. #: methods/ftp.cc:335 methods/ftp.cc:446 methods/rsh.cc:183 methods/rsh.cc:226
 1325. msgid "Connection timeout"
 1326. msgstr ""
 1327. #: methods/ftp.cc:341
 1328. msgid "Server closed the connection"
 1329. msgstr ""
 1330. #: methods/ftp.cc:344 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:543 methods/rsh.cc:190
 1331. msgid "Read error"
 1332. msgstr ""
 1333. #: methods/ftp.cc:351 methods/rsh.cc:197
 1334. msgid "A response overflowed the buffer."
 1335. msgstr ""
 1336. #: methods/ftp.cc:368 methods/ftp.cc:380
 1337. msgid "Protocol corruption"
 1338. msgstr ""
 1339. #: methods/ftp.cc:452 apt-pkg/contrib/fileutl.cc:582 methods/rsh.cc:232
 1340. msgid "Write error"
 1341. msgstr ""
 1342. #: methods/ftp.cc:693 methods/ftp.cc:699 methods/ftp.cc:735
 1343. msgid "Could not create a socket"
 1344. msgstr ""
 1345. #: methods/ftp.cc:704
 1346. msgid "Could not connect data socket, connection timed out"
 1347. msgstr ""
 1348. #: methods/ftp.cc:710
 1349. msgid "Could not connect passive socket."
 1350. msgstr ""
 1351. #: methods/ftp.cc:728
 1352. msgid "getaddrinfo was unable to get a listening socket"
 1353. msgstr ""
 1354. #: methods/ftp.cc:742
 1355. msgid "Could not bind a socket"
 1356. msgstr ""
 1357. #: methods/ftp.cc:746
 1358. msgid "Could not listen on the socket"
 1359. msgstr ""
 1360. #: methods/ftp.cc:753
 1361. msgid "Could not determine the socket's name"
 1362. msgstr ""
 1363. #: methods/ftp.cc:785
 1364. msgid "Unable to send PORT command"
 1365. msgstr ""
 1366. #: methods/ftp.cc:795
 1367. #, c-format
 1368. msgid "Unknown address family %u (AF_*)"
 1369. msgstr ""
 1370. #: methods/ftp.cc:804
 1371. #, c-format
 1372. msgid "EPRT failed, server said: %s"
 1373. msgstr ""
 1374. #: methods/ftp.cc:824
 1375. msgid "Data socket connect timed out"
 1376. msgstr ""
 1377. #: methods/ftp.cc:831
 1378. msgid "Unable to accept connection"
 1379. msgstr ""
 1380. #: methods/ftp.cc:870 methods/http.cc:999 methods/rsh.cc:303
 1381. msgid "Problem hashing file"
 1382. msgstr ""
 1383. #: methods/ftp.cc:883
 1384. #, c-format
 1385. msgid "Unable to fetch file, server said '%s'"
 1386. msgstr ""
 1387. #: methods/ftp.cc:898 methods/rsh.cc:322
 1388. msgid "Data socket timed out"
 1389. msgstr ""
 1390. #: methods/ftp.cc:928
 1391. #, c-format
 1392. msgid "Data transfer failed, server said '%s'"
 1393. msgstr ""
 1394. #. Get the files information
 1395. #: methods/ftp.cc:1005
 1396. msgid "Query"
 1397. msgstr ""
 1398. #: methods/ftp.cc:1117
 1399. msgid "Unable to invoke "
 1400. msgstr ""
 1401. #: methods/connect.cc:70
 1402. #, c-format
 1403. msgid "Connecting to %s (%s)"
 1404. msgstr ""
 1405. #: methods/connect.cc:81
 1406. #, c-format
 1407. msgid "[IP: %s %s]"
 1408. msgstr ""
 1409. #: methods/connect.cc:90
 1410. #, c-format
 1411. msgid "Could not create a socket for %s (f=%u t=%u p=%u)"
 1412. msgstr ""
 1413. #: methods/connect.cc:96
 1414. #, c-format
 1415. msgid "Cannot initiate the connection to %s:%s (%s)."
 1416. msgstr ""
 1417. #: methods/connect.cc:104
 1418. #, c-format
 1419. msgid "Could not connect to %s:%s (%s), connection timed out"
 1420. msgstr ""
 1421. #: methods/connect.cc:119
 1422. #, c-format
 1423. msgid "Could not connect to %s:%s (%s)."
 1424. msgstr ""
 1425. #. We say this mainly because the pause here is for the
 1426. #. ssh connection that is still going
 1427. #: methods/connect.cc:147 methods/rsh.cc:425
 1428. #, c-format
 1429. msgid "Connecting to %s"
 1430. msgstr ""
 1431. #: methods/connect.cc:165 methods/connect.cc:184
 1432. #, c-format
 1433. msgid "Could not resolve '%s'"
 1434. msgstr ""
 1435. #: methods/connect.cc:190
 1436. #, c-format
 1437. msgid "Temporary failure resolving '%s'"
 1438. msgstr ""
 1439. #: methods/connect.cc:193
 1440. #, c-format
 1441. msgid "Something wicked happened resolving '%s:%s' (%i - %s)"
 1442. msgstr ""
 1443. #: methods/connect.cc:240
 1444. #, fuzzy, c-format
 1445. #| msgid "Unable to write to %s"
 1446. msgid "Unable to connect to %s:%s:"
 1447. msgstr "לא מצליח לכתוב ל-%s"
 1448. #: methods/gpgv.cc:71
 1449. #, c-format
 1450. msgid "Couldn't access keyring: '%s'"
 1451. msgstr ""
 1452. #: methods/gpgv.cc:107
 1453. msgid "E: Argument list from Acquire::gpgv::Options too long. Exiting."
 1454. msgstr ""
 1455. #: methods/gpgv.cc:223
 1456. msgid ""
 1457. "Internal error: Good signature, but could not determine key fingerprint?!"
 1458. msgstr ""
 1459. #: methods/gpgv.cc:228
 1460. msgid "At least one invalid signature was encountered."
 1461. msgstr ""
 1462. #: methods/gpgv.cc:232
 1463. #, c-format
 1464. msgid "Could not execute '%s' to verify signature (is gnupg installed?)"
 1465. msgstr ""
 1466. #: methods/gpgv.cc:237
 1467. msgid "Unknown error executing apt-key"
 1468. msgstr ""
 1469. #: methods/gpgv.cc:271 methods/gpgv.cc:278
 1470. #, fuzzy
 1471. msgid "The following signatures were invalid:\n"
 1472. msgstr "החבילות החדשות הבאות הולכות להיות מותקנות:"
 1473. #: methods/gpgv.cc:285
 1474. msgid ""
 1475. "The following signatures couldn't be verified because the public key is not "
 1476. "available:\n"
 1477. msgstr ""
 1478. #: methods/gzip.cc:64
 1479. #, c-format
 1480. msgid "Couldn't open pipe for %s"
 1481. msgstr ""
 1482. #: methods/gzip.cc:109
 1483. #, c-format
 1484. msgid "Read error from %s process"
 1485. msgstr ""
 1486. #: methods/http.cc:385
 1487. msgid "Waiting for headers"
 1488. msgstr ""
 1489. #: methods/http.cc:531
 1490. #, c-format
 1491. msgid "Got a single header line over %u chars"
 1492. msgstr ""
 1493. #: methods/http.cc:539
 1494. msgid "Bad header line"
 1495. msgstr ""
 1496. #: methods/http.cc:558 methods/http.cc:565
 1497. msgid "The HTTP server sent an invalid reply header"
 1498. msgstr ""
 1499. #: methods/http.cc:594
 1500. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Length header"
 1501. msgstr ""
 1502. #: methods/http.cc:609
 1503. msgid "The HTTP server sent an invalid Content-Range header"
 1504. msgstr ""
 1505. #: methods/http.cc:611
 1506. msgid "This HTTP server has broken range support"
 1507. msgstr ""
 1508. #: methods/http.cc:635
 1509. msgid "Unknown date format"
 1510. msgstr ""
 1511. #: methods/http.cc:790
 1512. msgid "Select failed"
 1513. msgstr ""
 1514. #: methods/http.cc:795
 1515. msgid "Connection timed out"
 1516. msgstr ""
 1517. #: methods/http.cc:818
 1518. msgid "Error writing to output file"
 1519. msgstr ""
 1520. #: methods/http.cc:849
 1521. msgid "Error writing to file"
 1522. msgstr ""
 1523. #: methods/http.cc:877
 1524. msgid "Error writing to the file"
 1525. msgstr ""
 1526. #: methods/http.cc:891
 1527. msgid "Error reading from server. Remote end closed connection"
 1528. msgstr ""
 1529. #: methods/http.cc:893
 1530. msgid "Error reading from server"
 1531. msgstr ""
 1532. #: methods/http.cc:984 apt-pkg/contrib/mmap.cc:215
 1533. #, fuzzy
 1534. msgid "Failed to truncate file"
 1535. msgstr "כשלון בפענוח %s"
 1536. #: methods/http.cc:1149
 1537. msgid "Bad header data"
 1538. msgstr ""
 1539. #: methods/http.cc:1166 methods/http.cc:1221
 1540. msgid "Connection failed"
 1541. msgstr ""
 1542. #: methods/http.cc:1313
 1543. msgid "Internal error"
 1544. msgstr ""
 1545. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc:76
 1546. msgid "Can't mmap an empty file"
 1547. msgstr ""
 1548. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc:81 apt-pkg/contrib/mmap.cc:187
 1549. #, c-format
 1550. msgid "Couldn't make mmap of %lu bytes"
 1551. msgstr ""
 1552. #: apt-pkg/contrib/mmap.cc:234
 1553. #, c-format
 1554. msgid ""
 1555. "Dynamic MMap ran out of room. Please increase the size of APT::Cache-Start. "
 1556. "Current value: %lu. (man 5 apt.conf)"
 1557. msgstr ""
 1558. #. d means days, h means hours, min means minutes, s means seconds
 1559. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc:346
 1560. #, c-format
 1561. msgid "%lid %lih %limin %lis"
 1562. msgstr ""
 1563. #. h means hours, min means minutes, s means seconds
 1564. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc:353
 1565. #, c-format
 1566. msgid "%lih %limin %lis"
 1567. msgstr ""
 1568. #. min means minutes, s means seconds
 1569. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc:360
 1570. #, c-format
 1571. msgid "%limin %lis"
 1572. msgstr ""
 1573. #. s means seconds
 1574. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc:365
 1575. #, c-format
 1576. msgid "%lis"
 1577. msgstr ""
 1578. #: apt-pkg/contrib/strutl.cc:1040
 1579. #, c-format
 1580. msgid "Selection %s not found"
 1581. msgstr ""
 1582. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc:458
 1583. #, c-format
 1584. msgid "Unrecognized type abbreviation: '%c'"
 1585. msgstr ""
 1586. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc:516
 1587. #, c-format
 1588. msgid "Opening configuration file %s"
 1589. msgstr ""
 1590. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc:684
 1591. #, c-format
 1592. msgid "Syntax error %s:%u: Block starts with no name."
 1593. msgstr ""
 1594. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc:703
 1595. #, c-format
 1596. msgid "Syntax error %s:%u: Malformed tag"
 1597. msgstr ""
 1598. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc:720
 1599. #, c-format
 1600. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk after value"
 1601. msgstr ""
 1602. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc:760
 1603. #, c-format
 1604. msgid "Syntax error %s:%u: Directives can only be done at the top level"
 1605. msgstr ""
 1606. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc:767
 1607. #, c-format
 1608. msgid "Syntax error %s:%u: Too many nested includes"
 1609. msgstr ""
 1610. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc:771 apt-pkg/contrib/configuration.cc:776
 1611. #, c-format
 1612. msgid "Syntax error %s:%u: Included from here"
 1613. msgstr ""
 1614. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc:780
 1615. #, c-format
 1616. msgid "Syntax error %s:%u: Unsupported directive '%s'"
 1617. msgstr ""
 1618. #: apt-pkg/contrib/configuration.cc:831
 1619. #, c-format
 1620. msgid "Syntax error %s:%u: Extra junk at end of file"
 1621. msgstr ""
 1622. #: apt-pkg/contrib/progress.cc:153
 1623. #, c-format
 1624. msgid "%c%s... Error!"
 1625. msgstr ""
 1626. #: apt-pkg/contrib/progress.cc:155
 1627. #, c-format
 1628. msgid "%c%s... Done"
 1629. msgstr ""
 1630. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:77
 1631. #, c-format
 1632. msgid "Command line option '%c' [from %s] is not known."
 1633. msgstr ""
 1634. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:103 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:111
 1635. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:119
 1636. #, c-format
 1637. msgid "Command line option %s is not understood"
 1638. msgstr ""
 1639. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:124
 1640. #, c-format
 1641. msgid "Command line option %s is not boolean"
 1642. msgstr ""
 1643. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:163 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:184
 1644. #, c-format
 1645. msgid "Option %s requires an argument."
 1646. msgstr ""
 1647. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:198 apt-pkg/contrib/cmndline.cc:204
 1648. #, c-format
 1649. msgid "Option %s: Configuration item specification must have an =<val>."
 1650. msgstr ""
 1651. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:234
 1652. #, c-format
 1653. msgid "Option %s requires an integer argument, not '%s'"
 1654. msgstr ""
 1655. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:265
 1656. #, c-format
 1657. msgid "Option '%s' is too long"
 1658. msgstr ""
 1659. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:298
 1660. #, c-format
 1661. msgid "Sense %s is not understood, try true or false."
 1662. msgstr ""
 1663. #: apt-pkg/contrib/cmndline.cc:348
 1664. #, c-format
 1665. msgid "Invalid operation %s"
 1666. msgstr ""
 1667. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:52
 1668. #, c-format
 1669. msgid "Unable to stat the mount point %s"
 1670. msgstr ""
 1671. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:153 apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:187
 1672. #: apt-pkg/acquire.cc:425 apt-pkg/acquire.cc:450 apt-pkg/clean.cc:39
 1673. #, c-format
 1674. msgid "Unable to change to %s"
 1675. msgstr ""
 1676. #: apt-pkg/contrib/cdromutl.cc:195
 1677. msgid "Failed to stat the cdrom"
 1678. msgstr ""
 1679. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:149
 1680. #, c-format
 1681. msgid "Not using locking for read only lock file %s"
 1682. msgstr ""
 1683. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:154
 1684. #, c-format
 1685. msgid "Could not open lock file %s"
 1686. msgstr ""
 1687. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:172
 1688. #, c-format
 1689. msgid "Not using locking for nfs mounted lock file %s"
 1690. msgstr ""
 1691. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:176
 1692. #, c-format
 1693. msgid "Could not get lock %s"
 1694. msgstr ""
 1695. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:444
 1696. #, c-format
 1697. msgid "Waited for %s but it wasn't there"
 1698. msgstr ""
 1699. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:456
 1700. #, c-format
 1701. msgid "Sub-process %s received a segmentation fault."
 1702. msgstr ""
 1703. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:458
 1704. #, c-format
 1705. msgid "Sub-process %s received signal %u."
 1706. msgstr ""
 1707. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:462
 1708. #, c-format
 1709. msgid "Sub-process %s returned an error code (%u)"
 1710. msgstr ""
 1711. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:464
 1712. #, c-format
 1713. msgid "Sub-process %s exited unexpectedly"
 1714. msgstr ""
 1715. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:508
 1716. #, c-format
 1717. msgid "Could not open file %s"
 1718. msgstr ""
 1719. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:564
 1720. #, c-format
 1721. msgid "read, still have %lu to read but none left"
 1722. msgstr ""
 1723. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:594
 1724. #, c-format
 1725. msgid "write, still have %lu to write but couldn't"
 1726. msgstr ""
 1727. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:669
 1728. msgid "Problem closing the file"
 1729. msgstr ""
 1730. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:675
 1731. msgid "Problem unlinking the file"
 1732. msgstr ""
 1733. #: apt-pkg/contrib/fileutl.cc:686
 1734. msgid "Problem syncing the file"
 1735. msgstr ""
 1736. #: apt-pkg/pkgcache.cc:133
 1737. msgid "Empty package cache"
 1738. msgstr ""
 1739. #: apt-pkg/pkgcache.cc:139
 1740. msgid "The package cache file is corrupted"
 1741. msgstr ""
 1742. #: apt-pkg/pkgcache.cc:144
 1743. msgid "The package cache file is an incompatible version"
 1744. msgstr ""
 1745. #: apt-pkg/pkgcache.cc:149
 1746. #, c-format
 1747. msgid "This APT does not support the versioning system '%s'"
 1748. msgstr ""
 1749. #: apt-pkg/pkgcache.cc:154
 1750. msgid "The package cache was built for a different architecture"
 1751. msgstr ""
 1752. #: apt-pkg/pkgcache.cc:225
 1753. msgid "Depends"
 1754. msgstr ""
 1755. #: apt-pkg/pkgcache.cc:225
 1756. msgid "PreDepends"
 1757. msgstr ""
 1758. #: apt-pkg/pkgcache.cc:225
 1759. msgid "Suggests"
 1760. msgstr ""
 1761. #: apt-pkg/pkgcache.cc:226
 1762. msgid "Recommends"
 1763. msgstr ""
 1764. #: apt-pkg/pkgcache.cc:226
 1765. msgid "Conflicts"
 1766. msgstr ""
 1767. #: apt-pkg/pkgcache.cc:226
 1768. msgid "Replaces"
 1769. msgstr ""
 1770. #: apt-pkg/pkgcache.cc:227
 1771. msgid "Obsoletes"
 1772. msgstr ""
 1773. #: apt-pkg/pkgcache.cc:227
 1774. msgid "Breaks"
 1775. msgstr ""
 1776. #: apt-pkg/pkgcache.cc:227
 1777. msgid "Enhances"
 1778. msgstr ""
 1779. #: apt-pkg/pkgcache.cc:238
 1780. msgid "important"
 1781. msgstr ""
 1782. #: apt-pkg/pkgcache.cc:238
 1783. msgid "required"
 1784. msgstr ""
 1785. #: apt-pkg/pkgcache.cc:238
 1786. msgid "standard"
 1787. msgstr ""
 1788. #: apt-pkg/pkgcache.cc:239
 1789. msgid "optional"
 1790. msgstr ""
 1791. #: apt-pkg/pkgcache.cc:239
 1792. msgid "extra"
 1793. msgstr ""
 1794. #: apt-pkg/depcache.cc:123 apt-pkg/depcache.cc:152
 1795. msgid "Building dependency tree"
 1796. msgstr ""
 1797. #: apt-pkg/depcache.cc:124
 1798. msgid "Candidate versions"
 1799. msgstr ""
 1800. #: apt-pkg/depcache.cc:153
 1801. msgid "Dependency generation"
 1802. msgstr ""
 1803. #: apt-pkg/depcache.cc:173 apt-pkg/depcache.cc:193 apt-pkg/depcache.cc:197
 1804. msgid "Reading state information"
 1805. msgstr ""
 1806. #: apt-pkg/depcache.cc:223
 1807. #, fuzzy, c-format
 1808. msgid "Failed to open StateFile %s"
 1809. msgstr "כשלון בפתיחת %s"
 1810. #: apt-pkg/depcache.cc:229
 1811. #, fuzzy, c-format
 1812. msgid "Failed to write temporary StateFile %s"
 1813. msgstr "כשלון בפענוח %s"
 1814. #: apt-pkg/tagfile.cc:102
 1815. #, c-format
 1816. msgid "Unable to parse package file %s (%d)"
 1817. msgstr ""
 1818. #: apt-pkg/sourcelist.cc:90
 1819. #, c-format
 1820. msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI)"
 1821. msgstr ""
 1822. #: apt-pkg/sourcelist.cc:92
 1823. #, c-format
 1824. msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist)"
 1825. msgstr ""
 1826. #: apt-pkg/sourcelist.cc:95
 1827. #, c-format
 1828. msgid "Malformed line %lu in source list %s (URI parse)"
 1829. msgstr ""
 1830. #: apt-pkg/sourcelist.cc:101
 1831. #, c-format
 1832. msgid "Malformed line %lu in source list %s (absolute dist)"
 1833. msgstr ""
 1834. #: apt-pkg/sourcelist.cc:108
 1835. #, c-format
 1836. msgid "Malformed line %lu in source list %s (dist parse)"
 1837. msgstr ""
 1838. #: apt-pkg/sourcelist.cc:206
 1839. #, c-format
 1840. msgid "Opening %s"
 1841. msgstr ""
 1842. #: apt-pkg/sourcelist.cc:223 apt-pkg/cdrom.cc:445
 1843. #, c-format
 1844. msgid "Line %u too long in source list %s."
 1845. msgstr ""
 1846. #: apt-pkg/sourcelist.cc:243
 1847. #, c-format
 1848. msgid "Malformed line %u in source list %s (type)"
 1849. msgstr ""
 1850. #: apt-pkg/sourcelist.cc:247
 1851. #, c-format
 1852. msgid "Type '%s' is not known on line %u in source list %s"
 1853. msgstr ""
 1854. #: apt-pkg/sourcelist.cc:255 apt-pkg/sourcelist.cc:258
 1855. #, c-format
 1856. msgid "Malformed line %u in source list %s (vendor id)"
 1857. msgstr ""
 1858. #: apt-pkg/packagemanager.cc:324 apt-pkg/packagemanager.cc:586
 1859. #, c-format
 1860. msgid ""
 1861. "Could not perform immediate configuration on '%s'. Please see man 5 apt.conf "
 1862. "under APT::Immediate-Configure for details. (%d)"
 1863. msgstr ""
 1864. #: apt-pkg/packagemanager.cc:440
 1865. #, c-format
 1866. msgid ""
 1867. "This installation run will require temporarily removing the essential "
 1868. "package %s due to a Conflicts/Pre-Depends loop. This is often bad, but if "
 1869. "you really want to do it, activate the APT::Force-LoopBreak option."
 1870. msgstr ""
 1871. #: apt-pkg/packagemanager.cc:478
 1872. #, c-format
 1873. msgid ""
 1874. "Could not perform immediate configuration on already unpacked '%s'. Please "
 1875. "see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details."
 1876. msgstr ""
 1877. #: apt-pkg/pkgrecords.cc:32
 1878. #, c-format
 1879. msgid "Index file type '%s' is not supported"
 1880. msgstr ""
 1881. #: apt-pkg/algorithms.cc:248
 1882. #, c-format
 1883. msgid ""
 1884. "The package %s needs to be reinstalled, but I can't find an archive for it."
 1885. msgstr ""
 1886. #: apt-pkg/algorithms.cc:1138
 1887. msgid ""
 1888. "Error, pkgProblemResolver::Resolve generated breaks, this may be caused by "
 1889. "held packages."
 1890. msgstr ""
 1891. #: apt-pkg/algorithms.cc:1140
 1892. msgid "Unable to correct problems, you have held broken packages."
 1893. msgstr ""
 1894. #: apt-pkg/algorithms.cc:1415 apt-pkg/algorithms.cc:1417
 1895. msgid ""
 1896. "Some index files failed to download, they have been ignored, or old ones "
 1897. "used instead."
 1898. msgstr ""
 1899. #: apt-pkg/acquire.cc:60
 1900. #, c-format
 1901. msgid "Lists directory %spartial is missing."
 1902. msgstr ""
 1903. #: apt-pkg/acquire.cc:64
 1904. #, c-format
 1905. msgid "Archive directory %spartial is missing."
 1906. msgstr ""
 1907. #. only show the ETA if it makes sense
 1908. #. two days
 1909. #: apt-pkg/acquire.cc:826
 1910. #, c-format
 1911. msgid "Retrieving file %li of %li (%s remaining)"
 1912. msgstr ""
 1913. #: apt-pkg/acquire.cc:828
 1914. #, c-format
 1915. msgid "Retrieving file %li of %li"
 1916. msgstr ""
 1917. #: apt-pkg/acquire-worker.cc:110
 1918. #, c-format
 1919. msgid "The method driver %s could not be found."
 1920. msgstr ""
 1921. #: apt-pkg/acquire-worker.cc:159
 1922. #, c-format
 1923. msgid "Method %s did not start correctly"
 1924. msgstr ""
 1925. #: apt-pkg/acquire-worker.cc:413
 1926. #, c-format
 1927. msgid "Please insert the disc labeled: '%s' in the drive '%s' and press enter."
 1928. msgstr ""
 1929. #: apt-pkg/init.cc:133
 1930. #, c-format
 1931. msgid "Packaging system '%s' is not supported"
 1932. msgstr ""
 1933. #: apt-pkg/init.cc:149
 1934. msgid "Unable to determine a suitable packaging system type"
 1935. msgstr ""
 1936. #: apt-pkg/clean.cc:56
 1937. #, c-format
 1938. msgid "Unable to stat %s."
 1939. msgstr ""
 1940. #: apt-pkg/srcrecords.cc:44
 1941. msgid "You must put some 'source' URIs in your sources.list"
 1942. msgstr ""
 1943. #: apt-pkg/cachefile.cc:71
 1944. msgid "The package lists or status file could not be parsed or opened."
 1945. msgstr ""
 1946. #: apt-pkg/cachefile.cc:75
 1947. msgid "You may want to run apt-get update to correct these problems"
 1948. msgstr ""
 1949. #: apt-pkg/policy.cc:347
 1950. #, c-format
 1951. msgid "Invalid record in the preferences file %s, no Package header"
 1952. msgstr ""
 1953. #: apt-pkg/policy.cc:369
 1954. #, c-format
 1955. msgid "Did not understand pin type %s"
 1956. msgstr ""
 1957. #: apt-pkg/policy.cc:377
 1958. msgid "No priority (or zero) specified for pin"
 1959. msgstr ""
 1960. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:74
 1961. msgid "Cache has an incompatible versioning system"
 1962. msgstr ""
 1963. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:117
 1964. #, c-format
 1965. msgid "Error occurred while processing %s (NewPackage)"
 1966. msgstr ""
 1967. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:132
 1968. #, c-format
 1969. msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage1)"
 1970. msgstr ""
 1971. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:166
 1972. #, c-format
 1973. msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc1)"
 1974. msgstr ""
 1975. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:191
 1976. #, c-format
 1977. msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage2)"
 1978. msgstr ""
 1979. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:195
 1980. #, c-format
 1981. msgid "Error occurred while processing %s (NewFileVer1)"
 1982. msgstr ""
 1983. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:226
 1984. #, c-format
 1985. msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion1)"
 1986. msgstr ""
 1987. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:230
 1988. #, c-format
 1989. msgid "Error occurred while processing %s (UsePackage3)"
 1990. msgstr ""
 1991. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:234
 1992. #, c-format
 1993. msgid "Error occurred while processing %s (NewVersion2)"
 1994. msgstr ""
 1995. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:258
 1996. #, c-format
 1997. msgid "Error occurred while processing %s (NewFileDesc2)"
 1998. msgstr ""
 1999. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:264
 2000. msgid "Wow, you exceeded the number of package names this APT is capable of."
 2001. msgstr ""
 2002. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:267
 2003. msgid "Wow, you exceeded the number of versions this APT is capable of."
 2004. msgstr ""
 2005. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:270
 2006. msgid "Wow, you exceeded the number of descriptions this APT is capable of."
 2007. msgstr ""
 2008. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:273
 2009. msgid "Wow, you exceeded the number of dependencies this APT is capable of."
 2010. msgstr ""
 2011. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:301
 2012. #, c-format
 2013. msgid "Error occurred while processing %s (FindPkg)"
 2014. msgstr ""
 2015. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:314
 2016. #, c-format
 2017. msgid "Error occurred while processing %s (CollectFileProvides)"
 2018. msgstr ""
 2019. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:320
 2020. #, c-format
 2021. msgid "Package %s %s was not found while processing file dependencies"
 2022. msgstr ""
 2023. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:693
 2024. #, c-format
 2025. msgid "Couldn't stat source package list %s"
 2026. msgstr ""
 2027. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:778
 2028. msgid "Collecting File Provides"
 2029. msgstr ""
 2030. #: apt-pkg/pkgcachegen.cc:907 apt-pkg/pkgcachegen.cc:914
 2031. msgid "IO Error saving source cache"
 2032. msgstr ""
 2033. #: apt-pkg/acquire-item.cc:128
 2034. #, c-format
 2035. msgid "rename failed, %s (%s -> %s)."
 2036. msgstr ""
 2037. #: apt-pkg/acquire-item.cc:395
 2038. msgid "MD5Sum mismatch"
 2039. msgstr ""
 2040. #: apt-pkg/acquire-item.cc:649 apt-pkg/acquire-item.cc:1411
 2041. msgid "Hash Sum mismatch"
 2042. msgstr ""
 2043. #: apt-pkg/acquire-item.cc:1106
 2044. msgid "There is no public key available for the following key IDs:\n"
 2045. msgstr ""
 2046. #: apt-pkg/acquire-item.cc:1216
 2047. #, c-format
 2048. msgid ""
 2049. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 2050. "to manually fix this package. (due to missing arch)"
 2051. msgstr ""
 2052. #: apt-pkg/acquire-item.cc:1275
 2053. #, c-format
 2054. msgid ""
 2055. "I wasn't able to locate a file for the %s package. This might mean you need "
 2056. "to manually fix this package."
 2057. msgstr ""
 2058. #: apt-pkg/acquire-item.cc:1316
 2059. #, c-format
 2060. msgid ""
 2061. "The package index files are corrupted. No Filename: field for package %s."
 2062. msgstr ""
 2063. #: apt-pkg/acquire-item.cc:1403
 2064. msgid "Size mismatch"
 2065. msgstr ""
 2066. #: apt-pkg/indexrecords.cc:40
 2067. #, fuzzy, c-format
 2068. msgid "Unable to parse Release file %s"
 2069. msgstr "לא מצליח לפתוח את קובץ מסד הנתונים %s: %s"
 2070. #: apt-pkg/indexrecords.cc:47
 2071. #, c-format
 2072. msgid "No sections in Release file %s"
 2073. msgstr ""
 2074. #: apt-pkg/indexrecords.cc:81
 2075. #, c-format
 2076. msgid "No Hash entry in Release file %s"
 2077. msgstr ""
 2078. #: apt-pkg/vendorlist.cc:66
 2079. #, c-format
 2080. msgid "Vendor block %s contains no fingerprint"
 2081. msgstr ""
 2082. #: apt-pkg/cdrom.cc:525
 2083. #, c-format
 2084. msgid ""
 2085. "Using CD-ROM mount point %s\n"
 2086. "Mounting CD-ROM\n"
 2087. msgstr ""
 2088. #: apt-pkg/cdrom.cc:534 apt-pkg/cdrom.cc:622
 2089. msgid "Identifying... "
 2090. msgstr ""
 2091. #: apt-pkg/cdrom.cc:559
 2092. #, c-format
 2093. msgid "Stored label: %s\n"
 2094. msgstr ""
 2095. #: apt-pkg/cdrom.cc:566 apt-pkg/cdrom.cc:836
 2096. msgid "Unmounting CD-ROM...\n"
 2097. msgstr ""
 2098. #: apt-pkg/cdrom.cc:585
 2099. #, c-format
 2100. msgid "Using CD-ROM mount point %s\n"
 2101. msgstr ""
 2102. #: apt-pkg/cdrom.cc:607
 2103. msgid "Waiting for disc...\n"
 2104. msgstr ""
 2105. #. Mount the new CDROM
 2106. #: apt-pkg/cdrom.cc:615
 2107. msgid "Mounting CD-ROM...\n"
 2108. msgstr ""
 2109. #: apt-pkg/cdrom.cc:633
 2110. msgid "Scanning disc for index files...\n"
 2111. msgstr ""
 2112. #: apt-pkg/cdrom.cc:673
 2113. #, c-format
 2114. msgid ""
 2115. "Found %zu package indexes, %zu source indexes, %zu translation indexes and %"
 2116. "zu signatures\n"
 2117. msgstr ""
 2118. #: apt-pkg/cdrom.cc:684
 2119. msgid ""
 2120. "Unable to locate any package files, perhaps this is not a Debian Disc or the "
 2121. "wrong architecture?"
 2122. msgstr ""
 2123. #: apt-pkg/cdrom.cc:710
 2124. #, c-format
 2125. msgid "Found label '%s'\n"
 2126. msgstr ""
 2127. #: apt-pkg/cdrom.cc:739
 2128. msgid "That is not a valid name, try again.\n"
 2129. msgstr ""
 2130. #: apt-pkg/cdrom.cc:755
 2131. #, c-format
 2132. msgid ""
 2133. "This disc is called: \n"
 2134. "'%s'\n"
 2135. msgstr ""
 2136. #: apt-pkg/cdrom.cc:759
 2137. msgid "Copying package lists..."
 2138. msgstr ""
 2139. #: apt-pkg/cdrom.cc:785
 2140. msgid "Writing new source list\n"
 2141. msgstr ""
 2142. #: apt-pkg/cdrom.cc:794
 2143. msgid "Source list entries for this disc are:\n"
 2144. msgstr ""
 2145. #: apt-pkg/indexcopy.cc:263 apt-pkg/indexcopy.cc:835
 2146. #, c-format
 2147. msgid "Wrote %i records.\n"
 2148. msgstr ""
 2149. #: apt-pkg/indexcopy.cc:265 apt-pkg/indexcopy.cc:837
 2150. #, c-format
 2151. msgid "Wrote %i records with %i missing files.\n"
 2152. msgstr ""
 2153. #: apt-pkg/indexcopy.cc:268 apt-pkg/indexcopy.cc:840
 2154. #, c-format
 2155. msgid "Wrote %i records with %i mismatched files\n"
 2156. msgstr ""
 2157. #: apt-pkg/indexcopy.cc:271 apt-pkg/indexcopy.cc:843
 2158. #, c-format
 2159. msgid "Wrote %i records with %i missing files and %i mismatched files\n"
 2160. msgstr ""
 2161. #: apt-pkg/indexcopy.cc:530
 2162. #, c-format
 2163. msgid "Skipping nonexistent file %s"
 2164. msgstr ""
 2165. #: apt-pkg/indexcopy.cc:536
 2166. #, c-format
 2167. msgid "Can't find authentication record for: %s"
 2168. msgstr ""
 2169. #: apt-pkg/indexcopy.cc:542
 2170. #, c-format
 2171. msgid "Hash mismatch for: %s"
 2172. msgstr ""
 2173. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:49
 2174. #, fuzzy, c-format
 2175. msgid "Installing %s"
 2176. msgstr "מותקן:"
 2177. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:50 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:661
 2178. #, c-format
 2179. msgid "Configuring %s"
 2180. msgstr ""
 2181. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:51 apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:668
 2182. #, c-format
 2183. msgid "Removing %s"
 2184. msgstr ""
 2185. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:52
 2186. #, c-format
 2187. msgid "Completely removing %s"
 2188. msgstr ""
 2189. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:53
 2190. #, c-format
 2191. msgid "Running post-installation trigger %s"
 2192. msgstr ""
 2193. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:558
 2194. #, c-format
 2195. msgid "Directory '%s' missing"
 2196. msgstr ""
 2197. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:654
 2198. #, c-format
 2199. msgid "Preparing %s"
 2200. msgstr ""
 2201. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:655
 2202. #, c-format
 2203. msgid "Unpacking %s"
 2204. msgstr ""
 2205. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:660
 2206. #, c-format
 2207. msgid "Preparing to configure %s"
 2208. msgstr ""
 2209. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:662
 2210. #, fuzzy, c-format
 2211. msgid "Installed %s"
 2212. msgstr "מותקן:"
 2213. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:667
 2214. #, c-format
 2215. msgid "Preparing for removal of %s"
 2216. msgstr ""
 2217. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:669
 2218. #, c-format
 2219. msgid "Removed %s"
 2220. msgstr ""
 2221. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:674
 2222. #, c-format
 2223. msgid "Preparing to completely remove %s"
 2224. msgstr ""
 2225. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:675
 2226. #, c-format
 2227. msgid "Completely removed %s"
 2228. msgstr ""
 2229. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:879
 2230. msgid "Can not write log, openpty() failed (/dev/pts not mounted?)\n"
 2231. msgstr ""
 2232. #: apt-pkg/deb/dpkgpm.cc:909
 2233. msgid "Running dpkg"
 2234. msgstr ""
 2235. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc:70
 2236. #, c-format
 2237. msgid ""
 2238. "Unable to lock the administration directory (%s), is another process using "
 2239. "it?"
 2240. msgstr ""
 2241. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc:73
 2242. #, fuzzy, c-format
 2243. msgid "Unable to lock the administration directory (%s), are you root?"
 2244. msgstr "לא מצליח לנעול את ספרית ההורדה."
 2245. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc:82
 2246. msgid ""
 2247. "dpkg was interrupted, you must manually run 'dpkg --configure -a' to correct "
 2248. "the problem. "
 2249. msgstr ""
 2250. #: apt-pkg/deb/debsystem.cc:100
 2251. msgid "Not locked"
 2252. msgstr ""
 2253. #: methods/rred.cc:219
 2254. msgid "Could not patch file"
 2255. msgstr ""
 2256. #: methods/rsh.cc:330
 2257. msgid "Connection closed prematurely"
 2258. msgstr ""
 2259. #~ msgid " %4i %s\n"
 2260. #~ msgstr " %4i %s\n"
 2261. #~ msgid "%4i %s\n"
 2262. #~ msgstr "%4i %s\n"
 2263. #, fuzzy
 2264. #~ msgid "Processing triggers for %s"
 2265. #~ msgstr "שגיאה בעיבוד ספריה %s"
 2266. #, fuzzy
 2267. #~ msgid "openpty failed\n"
 2268. #~ msgstr "כשלון."
 2269. #~ msgid "File date has changed %s"
 2270. #~ msgstr "תאריך הקובץ השתנה %s"